. E˛in - Scottish Natural Heritage
skip to main content

E˛in / Birds

Suidhichte air iomall na Roinn E˛rpa, agus cuartaichte le muir agus cladach le biadh gu le˛r, tha Alba cudromach mar Óite anns am faigh e˛in imrich biadh. Tha e cuideachd na chala sÓbhailte sa gheamhradh do thunnagan, do ghe˛idh agus do dh'e˛in-chladaich, agus tha e na dheagh dhachaigh samhraidh do dh'e˛in neadachaidh. Mur an do thadhail thu riamh air gin de 'bhailtean' m˛ra nan e˛in ann an Alba as t-samhradh, no mura faca tu na sgaothan m˛ra de ghe˛idh aig Caerlaverock no ann an ╠le, gabhaidh tu iongnadh! Tha c˛rr is 140 lÓrach ann an Alba a tha cho cudromach do dh'e˛in is gu bheil iad air an dýon le comharrachaidhean eadar-nÓiseanta.

Eun dubh an sgadain (guillemot)  le iasg aig Compass Head ęGlen Tyler/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

E˛in Alba

Faigh a-mach dŔ tha s˛nraichte agus dŔ dh'fhaodadh tu a dhŔanamh.

Crotach ann am feur fada / Curlew in long grass. ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

E˛in talamh Órd

Tha iomadh eun-grunnachaidh agus eun-cobhartaich air talamh Órd.

Cailleachag chýreach (Crested tit) ęSam Cairns. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

E˛in-choille

Tha coilltean Alba a' cumail taic ri e˛in chudromach mar a' chailleachag-chýreach agus an capall-coille.

Learg ruadh (red-throated diver) ęBob Furness/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

E˛in fýor-uisge

Faigh a-mach mun iolair'-uisge iongantach agus iomadh eun eile a tha an eisimeil Órainnean fýor-uisge Alba.

Buthaid / Puffin, TŔarmann NÓdair NÓiseanta Eilean MhÓigh ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

E˛in-mhara agus e˛in-chladaich

Tha iad seo s˛nraichte ann an Alba! Tha coloinidhean a tha cudromach gu h-eadar-nÓiseanta anns a' mhuir agus ris a' chladach.

Traon / Corncrake ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

E˛in tuathanais agus talamh ýosal

Feumaidh uiseagan a bhios a' neadachadh air an talamh, agus ge˛idh a bhios ag ionaltradh, a bhith be˛ timcheall oirnn.

Cailleachag-ghorm (blue tit) ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

E˛in sna bailtean

Tha m˛ran ri lorg air do stairsnich fhŔin!