. Taghain - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Mamailean fo dhon - Taghain / Protected mammals - Pine marten

D a th' annta?

'S e buill de theaghlach nan neas, air meud cait, a th' ann an taghain. Tha cuirp fhada orra (65-70 cm) cmhdaichte le bian dorch donn agus le bad mr geal air an amhaich.

Mar as trice 's fherr leotha fuireach ann an coilltean dthchasach ach gheibhear iad cuideachd am measg chraobhan-durcain agus air sliosan creagach. N iad sluic briodachaidh am measg chreagan, ann an tuill chraobhan no ann an nead ein no feraig. Bidh suas ri cig sna h-il aca, air am breith sa Ghiblean. Tha grunn iteachan-foise sealach (saoibhidhean) aig taghain a bhios iad a' cleachdadh o m gu m san sgre far a bheil iad a' fuireach.

Faigh tuilleadh a-mach mu thaghain.

Ciamar a thathas gan don?

Tha taghain liostaichte air Clr 5  PDF document de Achd Fiadh-bheatha is na Dthcha 1981 (leasaichte). Tha caochladh dhighean air taghain a ghlacadh is a mharbhadh cuideachd ann an Riaghailtean Glidhteachais (rainnean Ndarra, & c.) 1994 (leasaichte).

Eucoirean

Tha na leanas na gherr-chunntas de na h-eucoirean a th' ann an Achd Fiadh-bheatha agus na Dthcha 1981 (leasaichte) co-cheangailte ri taghain fiadhaich:

'S e eucoir a th' ann na leanas a dhanamh a dh'aona ghnothaich no gu neo-chramach:

  • taghan fiadhaich a mharbhadh, a dhochann no a ghlacadh;
  • milleadh, sgrios no bacadh a chur air faighinn a-steach gu structair no ite a tha beathach mar sin a' cleachdadh airson fasgadh no don (nead no saobhaidh);
  • dragh a chur air beathach leithid sin nuair a tha e am broinn structair no ite airson an adhbhair sin*;
  • sealbh no smachd fhaighinn air taghan be no marbh no air fo-stuth leithid de bheathach, an reic, an tabhann airson reic, an toirt air falbh airson reic

Tha e cuideachd na eucoir gin de na gnomhan gu h-rd adhbhrachadh no ceadachadh le fios dhut.

*mur a tachair seo ann an taigh-cmhnaidh i.e.ma thogas taghan saobhaidh ann an taigh (mar as trice ann am mullach an taighe).

Ceadachd is taghain

Tha ceadan ri fhaighinn gus cothrom a thoirt dha daoine comharraichte gnomhan a ghabhail os limh a bhiodh air mhodh eile nan eucoir. Mar a tha for co-cheangailte ri gnithean Erpach sam bith air a bheil don, 's ann airson adhbharan comharraichte a-mhin a tha san reachdas a thid ceadan a thoirt seachad. Ma tha thu an dil cil sam bith a dhanamh a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air taghain, dan cinnteach gu fuirich thu taobh a-staigh an lagha.

Tuilleadh fiosrachaidh mu Cheadachd is taghain.

*Thoir aire* Chan eil gerr-chunntas an reachdais agus liosta nan eucoirean air an duilleig seo idir cunbhalach; 's ann a-mhin airson stiireadh a tha iad. Feumar an reachdas iomlan a sgrdadh airson liosta iomlan de dh'eucoirean fhaicinn. Tha e cuideachd cudromach gum bithear mothachail gur e an lagh ann an Alba a tha seo; dh'fhaodadh gum biodh cisean eadar-dhealaichte ann an iteachan eile san RA.

English version