. Muir-thýrich is snÓgairean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

GnŔithean fo dhýon - Muir-thýrich is snÓgairean / Protected species - Amphibians and reptiles

DŔ a th' annta?

Mar bhuidheann canar herptiles cuideachd ri muir-thýrich is snÓgairean. Tha sia gnŔithean de mhuir-thýrich ann an Alba; am mÓgan, muile-mhÓg natterjack, an losgann cumanta, an dearc-luachrach, an dearc-luachrach boiseach agus an dearc-luachrach m˛r.

Tha trý gnŔithean cumanta de shnÓgairean rim faighinn air týr ann an Alba; an nathair, nathair-challtainn is an dearc-luachrach. A thuilleadh air sin tha coloinidh de dhearcan-luachrach gainmhich air Eilean Cholla agus thathas air grunn ghnŔithean de mhuir-seilichean a chlÓradh mu thimcheall ar costa.

Faigh tuilleadh a-mach mu muir-thýrich is snÓgairean.

Ciamar a thathas gan dýon?

Tha dearcan-luachrach m˛r, mÓganan natterjack, dearcan-luachrach gainmhich agus muir-sheilichean uile liostaichte mar gnŔithean E˛rpach fo dhýonáagus tha dýon iomlan orra fo Riaghailtean GlŔidhteachais (└rainnean NÓdarra , &c.)1994.(leasaichte) Tha seo a' liostadh grunn eucoirean co-cheangailte ri na gnŔithean sin agus ri na h-Óiteachan far a bheil iad a' fuireach.

Tha na gnŔithean eile a tha liostaichte a' faighinn dýon cuibhrichte fo Achd Fiadh-bheatha agus na D¨thcha 1981 (leasaichte).

Eucoirean co-cheangailte ri dearcan-luachrach m˛ra, mÓganan natterjack, dearcan-luachrach gainmhich agus muir-sheilichean

Tha na leanas na gheÓrr-chunntas de na h-eucoirean ann an Riaghailtean GlŔidhteachais (└rainnean NÓdarra , &c.)1994.(leasaichte) co-cheangailte ri dearcan-luachrach m˛ra, mÓganan natterjack, dearcan-luachrach gainmhichagus muir-sheilichean.

Tha e na eucoir na leanas a dhŔanamh a dh'aona ghnothaich no gu neo-ch¨ramach:

  • beathach fiadhaich den ghnŔ sin a ghlacadh, a dhochann no a mharbhadh;
  • dragh a chur air na beathaichean sin nuair a tha iad a' cleachdadh Óite no structair sam bith airson fasgadh no dýon (e.g. l˛n briodachaidh, lÓrach cadal a' gheamhraidh );
  • bacadh a chur air faighinn a-steach gu lÓrach briodachaidh no Óite foise a th' aig beathaichean mar sin no, ann an d˛igh sam bith, am beathach a bhacadh bho bhith a' cleachdadh na lÓraich sin;
  • dragh a chur air beathach leithid sin ann an d˛igh, no ann an suidheachaidhean a tha dualtach buaidh mh˛r a thoirt air sgaoileadh ionadail no Óireamhan na gnŔ sin;
  • dragh a chur air beathach leithid sin ann an d˛igh, no ann an suidheachaidhean a tha dualtach droch bhuaidh a thoirt air a chomas a bhith be˛, briodachadh, gintinn, altraim no c¨ram a thoirt dha Ól

Tha e cuideachd na eucoir na leanas a dhŔanamh:

  • LÓrach briodachaidh no Óite-foise a th' aig beathach mar sin a mhilleadh, a sgrios (bithibh mothachail: chan fheum seo a bhith a dh'aona ghnothaich no gu neo-ch¨ramach airson a bhith na eucoir);
  • Gin de na gnŔithean sin, no pÓirt no fo-stuth dhiubh a chumail, a thoirt air falbh, a reic no iomlaideachadh, (ma fhuaras iad an dŔidh a' ChŔitein 1994).

Eucoirean eile

Tha dýon air an dearc-luachrach, a' bhoiteig shlaodaich agus air an nathair fo Achd Fiadh-bheatha agus na D¨thcha (leasaichte) bho bhith air am marbhadh no an dochann a dh'aona ghnothaich no gu neo-ch¨ramach agus bho malairt (i.e. reic, malairt, iomlaideachadh, gan toirt air falbh airson reic, agus gan sanasachadh airson reic no ceannach). Chan e eucoir a th' ann seilbh fhaighinn air na beathaichean sin.

Tha na ceithir gnŔithean bitheanta de mhuir-thýrich, na dearcan-luachrach cumanta is palmate, an losgann cumanta is am mÓgan air an dýon cuideachd fo Achd Fiadh-bheatha is na D¨thcha 1981 (leasaichte) ach a-mhÓin bho reic, malairt, iomlaid, bhith air an toirt air falbh airson an reic no gan sanasachadh airson reic no ceannach. Chan e eucoir a th' ann na gnŔithean sin a chruinneachadh no seilbh fhaighinn orra.

Ceadachd

Tha ceadan ri fhaighinn gus cothrom a thoirt dha daoine comharraichte gnýomhan a ghabhail os lÓimh a bhiodh air mhodh eile nan eucoir. Mar a tha fýor co-cheangailte ri gnŔithean sam bith a th' air an dýon, cha tŔid ceadan a thoirt seachad ach airson adhbharan s˛nraichte a tha suidhichte san reachdas.

Ma tha thu an d¨il cÓil sam bith a dhŔanamh a dh'fhaodadh buaidh a thoirt airmuir-thýrich is snÓgairean, bi cinnteach gu bheil thu taobh a-staigh an lagha. Ma tha thu an d¨il cÓil sam bith a dhŔanamh a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air muir-thýrich no snÓgairean bi cinnteach gu bheil thu taobh a-staigh an lagha.

Ceadanáairson muir-thýrich is snÓgairean

á

á

*Thoir aire * Chan eil geÓrr-chunntas an reachdais agus liosta nan eucoirean air an duilleig seo idir cunbhalach; 's ann a-mhÓin airson sti¨ireadh a tha iad. Feumar an reachdas iomlan a sgr¨dadh airson liosta iomlan de dh'eucoirean fhaicinn. Tha e cuideachd cudromach gum bithear mothachail gur e an lagh ann an Alba a tha seo; dh'fhaodadh gum biodh c¨isean eadar-dhealaichte ann an Óiteachan eile san RA.

á

á

English version