. Ialtagan - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Mamailean fo dhon - ialtagan / Protected mammals - bats

D a th' annta?

Tha co-dhi naoi gnithean de dh'ialtagan rim faighinn ann an Alba. 'S e an ialtag chumanta as bitheanta dhiubh sin agus as elaich air a bheil sinn. Chithear iad ag aladh faisg air coilltean no air uisge fosgailte aig beul na h-oidhche, 's iad a' lorg mheanbh-chuileagan agus biastagan itealaich eile. Ithidh aon ialtag chumanta suas ri 3,000 meanbh-chuileag ann an aon oidhche!

Faigh tuilleadh a-mach mu eag-elas nan ialtag

Ciamar a thathas gan don?

Tha gach gn de dh'ialtagan ann an Alba air an sersachadh mar gnithean Erpach fo dhon agus tha ln dhon air a chur orra fo Riaghailtean Glidhteachais (rainnean Ndarra , & c. )1994 (leasaichte). Tha liosta an seo de ghrunn eucoirean co-cheangailte ri ialtagan agus ri na h-rainnean far a bheil iad a' fuireach.

Eucoirean

Tha na leanas na gherr-chunntas air eucoirean co-cheangailte ri ialtagan ann an Riaghailtean Glidhteachais (rainnean Ndarra , & c.)1994 (leasaichte).

Tha e na eucoir na leanas a dhanamh a dh'aona ghnothaich no gu neo-chramach:

  • ialtag fhiadhaich a ghlacadh, a dochann no a marbhadh;
  • ialtag fhiadhaich no buidheann ialtagan a shrachadh;
  • dragh a chur air ialtag fhiadhaich ann an sprr (structair no ite sam bith a tha i a' cleachdadh airson fasgadh no don);
  • dragh a chur air ialtag fhiadhaich fhad 's a tha i ag altraim no a' toirt cram dha a h-l ('s e sprr 'mthaireil' a bhiodh an seo);
  • bacadh a chur air faighinn a-steach gu sprr ialtaig no casg a chur air a' bheathach bho bhith a' cleachdadh an sprra;
  • dragh a chur air ialtag fhiadhaich ann an leithid de dhigh is gum biodh e dualtach droch bhuaidh a thoirt air sgaoileadh ionadail no air ireamh nan gn;
  • dragh a chur air ialtag fhiadhaich ann an digh no ann an suidheachaidhean a tha dualtach milleadh a dhanamh air a cothrom gu bhith be, briodachadh, gintinn, altraim no cram a thoirt dha h-l.

Tha e cuideachd na eucoir na leanas a dhanamh:

  • Lrach briodachaidh no ite-fois beathaich de leithid a mhilleadh no a sgrios (aire: dh'fhaodadh seo a bhith na eucoir ged nach biodh e a dh'aona ghnothaich no neo-chramach);
  • Ialtag fhiadhaich sam bith, no pirt sam bith no fo-stuth dhith, a chumail, a thoirt air falbh, a reic, a thabhann airson reic no iomlaideachadh (ma fhuairear i an didh 10 gmhios 1994).

Ceadachd is ialtagan

Tha ceadan ri fhaighinn gus cothrom a thoirt dha daoine comharraichte gnomhan a ghabhail os limh a bhiodh air mhodh eile nan eucoir. Mar a tha for co-cheangailte ri gnithean Erpach sam bith a th' air an don, tha tid ceadan a thoirt seachad ach airson adhbharan snraichte  PDF document a tha suidhichte san reachdas. Ma tha thu an dil cil sam bith a dhanamh a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air ialtagan is an rainnean , bi cinnteach gu bheil thu taobh a-staigh an lagha.

*Thoir aire* Chan eil gerr-chunntas an reachdais agus liosta nan eucoirean air an duilleig seo idir cunbhalach; 's ann a-mhin airson stiireadh a tha iad. Feumar an reachdasiomlan a sgrdadh airson liosta iomlan de dh'eucoirean fhaicinn. Tha e cuideachd cudromach gum bithear mothachail gur e an lagh ann an Alba a tha seo; dh'fhaodadh gum biodh cisean eadar-dhealaichte ann an iteachan eile san RA.

English version