. Fe˛ragan - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Mamailean fo dhýon - Fe˛ragan /áááááááááááááááááááá Protected mammals - Squirrels

DŔ a th' annta?

Tha dÓ ghnŔ fe˛raig ann an Alba; an fhe˛rag d¨thchasach ruadh is an fhe˛rag ghlas, a tha neo-d¨thchasach, air a toirt dhan RA bho Ameireaga a Tuath.

Tha an fhe˛rag ruadh liostaichte ann an FrŔam Gnýomha GhnŔithean airson obair glŔidhteachais thairis air na c˛ig bliadhna ri thighinn air sgÓth a' chrýonaidh sna Óireamhan a chaidh a chlÓradh thairis air an 50 bliadhna mu dheireadh. Tha gnýomhan riaghlaidh cuimsichte sa mh˛r-chuid co-cheangailte ri smachd air fe˛ragan glasa.

Faigh tuilleadh a-mach mu fe˛ragan.

Ciamar a thathas gan dýon?

Tha fe˛ragan ruadha liostaichte air ClÓr-ama 5  PDF document áde Achd Fiadh-bheatha is na D¨thcha 1981 (leasaichte). Chan eilear a' toirt dýon foirmeil sam bith dha fe˛ragan glasa (a bharrachd air reachdas cor bheathaichean). Ach air sgÓth an inbhe choimheach agus na buaidh a th' aca air Óireamh nam fe˛rag ruaidh, tha an saoradh dhan d¨thaich c˛mhdaichte le Achd Fiadh-bheatha is na D¨thcha 1981 (leasaichte).

Eucoirean

Tha na leanas na gheÓrr-chunntas de na h-eucoirean a th' ann an Achd Fiadh-bheatha is na D¨thcha 1981 (leasaichte) co-cheangailte ri fe˛ragan fiadhaich.

Tha e na eucoir na leanas a dhŔanamh a dh'aona ghnothaich no gu neo-ch¨ramach:

  • fe˛rag ruadh a mharbhadh, a dhochann no a ghlacadh;
  • milleadh, sgrios no bacadh a chur air faighinn a-steach gu structair no Óite a tha fe˛rag ruadh a' cleachdadh airson fasgadh no dýon (nead);
  • dragh a chur air fe˛rag ruadh nuair a tha i am broinn structair no Óite airson an adhbhair sin;
  • sealbh no smachd fhaighinn air fe˛rag ruadh be˛ no marbh no air fo-stuth leithid de bheathach, airson an reic, an tabhann airson reic, an glacadh airson reic.

Tha e cuideachd na eucoir fe˛rag ghlas a leigeil ma sgaoil.

Tha e cuideachd na eucoir gin de na gnýomhan gu h-Órd adhbhrachadh no cheadachadh le fios dhut.

Ceadachd is fe˛ragan

Tha ceadan ri fhaighinn gus cothrom a thoirt dha daoine comharraichte gnýomhan a ghabhail os lÓimh a bhiodh air mhodh eile nan eucoir. Mar a tha fýor co-cheangailte ri gnŔithean sam bith air a bheil dýon, 's ann airson adhbharan comharraichte a-mhÓin a tha san reachdas a thŔid ceadan a thoirt seachad. Ma tha thu an d¨il cÓil sam bith a dhŔanamh a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air fe˛ragan dŔan cinnteach gu fuirich thu taobh a-staigh an lagha.

Ceadachd is fe˛ragan.

*Thoir aire* Chan eil geÓrr-chunntas an reachdais agus liosta nan eucoirean air an duilleig seo idir cunbhalach; 's ann a-mhÓin airson sti¨ireadh a tha iad. Feumar an reachdas iomlan a sgr¨dadh airson liosta iomlan de dh'eucoirean fhaicinn. Tha e cuideachd cudromach gum bithear mothachail gur e an lagh ann an Alba a tha seo; dh'fhaodadh gum biodh c¨isean eadar-dhealaichte ann an Óiteachan eile san RA.

á

á

English version