. Fidh - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Mamailean fo dhon- Fidh / Protected mammals - Deer

D a th' annta?

Tha ceithir gnithean fidh ann an Alba - fidh ruadh, f`eidh-bhreac, earb agus fidh sika. Tha an earb agus am fiadh ruadh nan gnithean dthchasach. B' e na Normanaich a thug a-steach na fidh bhreac agus 's ann o chionn ghoirid a dh'fhs fidh sika cho bitheanta.

Faigh tuilleadh a-mach mu fidh.

Ciamar a thathas gan don?

Tha fidh air an don fo Achd Fidh (Alba) 1996 external site .

Tha an Achd a' suidheachadh cuin, cite is ciamar a dh'fhaodar fidh a ghlacadh no a mharbhadh. Tha an Achd a' mneachadh nan amannan den bhliadhna nuair a tha marbhadh fidh ceadaichte (sna seasanan seilge). Tha cinn-latha nan seasanan sin ag atharrachadh a rir gn an fhidh agus a rir an e daimh no eilidean air a bheilear a' cuimseachadh.

Ged nach eil seilbh aig neach sam bith air fidh fhad 's a tha iad be, 's ann aig an uachdaran a tha a' chir an glacadh no am marbhadh. Tha cuideachd grunn dhaoine eile leithid luchd-gabhail a dh'fhaodas fidh a ghlacadh no a mharbhadh airson adhbharan snraichte. Tha an Achd cuideachd a' cur an cill gur e gunnachan is peilearan snraichte a-mhin a dh'fhaodar cleachdadh airson fidh a mharbhadh.

Aontaidhean agus fidh

Tha Dualchas Ndair na h-Alba a' toirt aontaidhean seachad fo Achd Fidh (Alba) 1996 airson cead a thoirt dha daoine ireamh fidh a thanachadh ann an suidheachaidhean far nach biodh cir dligheach aca losgadh orra, mar eisimpleir gus casg a chur air fidh bho bhith a' milleadh rainnean ndarra.

Faigh a-mach tuilleadh mu deidhinn aontaighean .

*Thoir aire * Chan eil gerr-chunntas an reachdais agus liosta nan eucoirean air an duilleig seo idir cunbhalach; 's ann a-mhin airson stiireadh a tha iad. Feumar an reachdas iomlan a sgrdadh airson liosta iomlan de dh'eucoirean fhaicinn. Tha e cuideachd cudromach gum bithear mothachail gur e an lagh ann an Alba a tha seo; dh'fhaodadh gum biodh cisean eadar-dhealaichte ann an iteachan eile san RA.

English version