. E˛in - Scottish Natural Heritage
skip to main content

GnŔithean fo dhýon - E˛in /ááááááááááááááááááá Protected species - Birds

DŔ a th' annta?

Tha barrachd air 250 gnŔithean de dh'e˛in fhiadhaich a tha fad na h-¨ine ann am Breatainn neo a' tadhail air ar cladaichean nuair a tha iad a' gluasad bho Óite gu Óite.

Faigh tuilleadh a-mach mu diofar se˛rsaichean e˛in.

Ciamar a thathas gan dýon?

Tha gach gnŔ de dh'eun anns an Rýoghachd Aonaichte air an dýon fo Achd Fiadh-bheatha is D¨thcha 1981 (leasaichte ).

Fi¨'s gnŔithean cumanta coltach ri calmanan agus l˛n dubh. Tha cuid de ghnŔithean nas teirce, no cuid a tha furasta dragh a chur orra, a' faighinn dýon a bharrachd.

Eucoirean

'S e eucoir a th' ann na leanas a dhŔanamh a dh'aona ghnothaich no gu neo-ch¨ramach:

  • eun fiadhaich a ghlacadh, a dhochann no a mharbhadh
  • nead de dh'eun fiadhaich a ghabhail, a mhilleadh neo dragh a chur air fhad 's a tha e air a chleachdadh neo air a thogail (no Óm sam bith airson nead a tha air a chleachdadh gu tric le eun sam bith ainmichte ann an ClÓr 1A  PDF document )
  • stad a chur air eun sam bhith a nead a chleachdadh
  • ugh a ghabhail no a mhilleadh Ó eun sam bith dragh a chur air eun sam bith ainmichte air ClÓr 1  PDF document ánuair a tha e a' togail nead no a tha ann an nead, no faisg air nead anns a bheil uighean no fheadhainn ˛ga
  • dragh a churáair eun fiadhaich ˛g sam bith a tha air ainmeachadh air ClÓr 1  PDF document
  • dragh a chur air eun fiadhaich sam bith ainmichte air ClÓr 1A  PDF document

'S e eucoir a th' ann eun fiadhaich be˛ no marbh a bhith agad, ugh eun fhiadhaich neo a bhith a' leigeil air gin de na rudan gu h-Órd a thachairt.

Tha eucoirean a bharrachd ann ceangailte ri d˛ighean marbhaidh no a' gabhail e˛in fhiadhaich toirmisgte, airson gan reic be˛ no marbh (ainmichte air ClÓr 3  PDF document ) agus airson clÓradh agus a' cumail e˛in fhiadhaich (ClÓr 4  PDF document ).

Tha adhbharan ann far a bheil cuid de tha eucoirean seo ceadaichte a' gabhail a-staigh a' losgadh taobh a-muigh an seusan d¨inte airson cuid de ghnŔithean (air ClÓr 2  PDF document ).

Ceadachd agus e˛in fiadhaich

Tha ceadan rim faighinn gus cothrom a thoirt dha daoine s˛nraichte gnýomhan a ghabhail os lÓimh, a bhiodh air mhodh eile nan eucoir. 'S ann a-mhÓin airson adhbharan s˛nraichte a th' air an cur a-mach san reachdas a thŔid ceadan a thoirt seachad. Ma tha thu an d¨il cÓil sam bith a dhŔanamh a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air e˛in fhiadhaich is air Óite far am bi iad, bi cinnteach gu bheil thu taobh a-staigh an lagha.

Ma tha thu an d¨il rudeigin a dhŔanamh a dh'fhaodadh a bhith na eucoir, 's d˛cha gum bi feum agad air cead agus bu ch˛ir dhut s¨il a thoirt air ar duilleagan ceadachd agus e˛in fhiadhaich.

á

á

á

*Thoir aire * Chan eil geÓrr-chunntas an reachdais agus liosta nan eucoirean air an duilleig seo idir cunbhalach; 's ann a-mhÓin airson sti¨ireadh a tha iad. Feumar an reachdas iomlan a sgr¨dadh airson liosta iomlan de dh'eucoirean fhaicinn. Tha e cuideachd cudromach gum bithear mothachail gur e an lagh ann an Alba a tha seo; dh'fhaodadh gum biodh c¨isean eadar-dhealaichte ann an Óiteachan eile san RA.

á

á

English version