. Dbhrain - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Mamailean fo dhon - Dbhrain / Protected mammals - Otters

D a th' annta?

'S e mamailean treach a th' ann an dbhrain (neo a' bhiast-dhubh), ach bidh iad a' cur seachad ine mhr san uisge. Bidh iad, an d chuid, ann am for-uisge (leithid aibhnichean is lochan) a thuilleadh air a bhith sa mhuir.

Bidh dbhrain a' fuireach ann an grraidhean mar eisimpleir ann an tuill, slagan ndarra, uaimhean no structairean eile (feadhainn lmh-dhante nam measg) a bhios iad a' cleachdadh airson fasgadh no briodachadh. Bidh iad cuideachd a' cleachdadh structairean eile airson fois a ghabhail no beagan fasgaidh fhaighinn, mar eisimpleir uirighean.

Faigh a-mach tuilleadh mu dhbhrain.

Ciamar a thathas gan don?

Tha dbhrain sersaichte mar gnithean Erpach le don agus tha don iomlan orra fo Riaghailtean Glidhteachais (rainnean Ndarra , &c.)1994.(leasaichte). Tha liost an seo de ghrunn eucoirean co-cheangailte ri dbhrain is ri na h-iteachan far a bheil iad a' fuireach.

Eucoirean

Tha na leanas na gherr-chunntas de na h-eucoirean a th' ann an Riaghailtean Glidhteachais (rainnean Ndarra, & c.) 1994 (leasaichte) co-cheangailte ri dbhrain fiadhaich:

'S e eucoir a th' ann na leanas a dhanamh a dh'aona ghnothaich no gu neo-chramach:

  • dbhran a ghlacadh, a dhochann no a mharbhadh;
  • dbhran no buidheann dhbhrain a shrachadh;
  • dragh a chur air dbhran ann an grradh no ann an structair eile no ite a bhios e a' cleachdadh airson fasgadh no don;
  • dragh a chur air dbhran fhad 's a tha e ag altraim no a' toirt cram dha l;
  • dragh a chur air dbhran ann an digh, no ann an suidheachaidhean a tha dualtach buaidh mhr a thoirt air sgaoileadh ionadail no ireamhan na gn sin;
  • dragh a chur air dbhran ann an digh, no ann an suidheachaidhean a tha dualtach droch bhuaidh a thoirt air a chomas a bhith be, briodachadh, gintinn, altraim no cram a thoirt dha l.

Tha e cuideachd na eucoir na leanas a dhanamh:

  • lrach briodachaidh no ite-foise a th' aig beathach mar sin a mhilleadh, a sgrios (bithibh mothachail: chan fheum seo a bhith a dh'aona ghnothaich no gu neo-chramach airson a bhith na eucoir);
  • gin de na gnithean sin, no pirt no fo-stuth dhiubh a chumail, a thoirt air falbh, a reic no iomlaideachadh, (ma fhuaras iad an didh 10 Citean 1994).

Ceadachd is dbhrain

Tha ceadan ri fhaighinn gus cothrom a thoirt dha daoine comharraichte gnomhan a ghabhail os limh a bhiodh air mhodh eile nan eucoir. Mar a tha for co-cheangailte ri gnithean Erpach sam bith air a bheil don, 's ann airson adhbharan comharraichte a-mhin a tha san reachdas a thid ceadan a thoirt seachad. Ma tha thu an dil cil sam bith a dhanamh a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air dbhrain no air na h-iteachan a tha iad a' cleachdadh bi cinnteach gu bheil thu taobh a-staigh an lagha.

Ma tha dil agad cil a dhanamh a dh'fhaodadh, air mhodh eile, a bhith na eucoir, 's dcha gum feum thu cead agus bu chir dhut sil a thoirt air duilleagan ceadachd is dbhrain.

*Thoir aire * Chan eil gerr-chunntas an reachdais agus liosta nan eucoirean air an duilleig seo idir cunbhalach; 's ann a-mhin airson stiireadh a tha iad. Feumar an reachdas iomlan a sgrdadh airson liosta iomlan de dh'eucoirean fhaicinn. Tha e cuideachd cudromach gum bithear mothachail gur e an lagh ann an Alba a tha seo; dh'fhaodadh gum biodh cisean eadar-dhealaichte ann an iteachan eile san RA.

English version