. Dallagan - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Mamailean fo dhon - Dallagan is famhalain / Protected mammals - Shrews and Water voles

D a th' annta?

Thaam famhalain(cuideachd bad-alain neolamhallan) is gach gn de dhallag air an don ann an Alba.

'S e am famhalan a' ghn de bholaichean as motha a tha ri fhaighinn san RA; cho mr 's gu bheilear tric a' smaoineachadh gur e radain a th' annta. 'S e gn tearc a th' anns an fhamhalan agus tha e roimhe seo air cronadh gu mr ann an ireamh is ann an gn. Bidh iad a' fuireach ann an tuill, mar as trice, ri taobh slighean-uisge beaga agus bidh iad ag ithe feur na bruaiche is seisg.

Faigh tuilleadh a-mach mu famhalain.

Tha dallagan am measg nam mamailean as lugha a th' againn - tha tr gnithean de dhallagan ann an Alba; dallagan, fionnagan-feir isdallagan-uisge.

Faigh tuilleadh a-mach mu dallagan.

Ciamar a thathas gan don?

Tha famhalain liostaichte air Clr-ama 5  PDF document de Achd Fiadh-bheatha is na Dthcha (leasaichte), ach aig an m seo ann an Alba 's e don cuibhrichte a tha iad a' faighinn an coimeas ri gnithean eile air Clr-ama 5, leithid taghain. Tha a h-uile gn de dhallag air a don le Achd Fiadh-bheatha is na Dthcha 1981 (leasaichte), ach a-mhin a thaobh dighean snraichte airson an ribeadh is am marbhadh.

Eucoirean

Tha na leanas na gherr-chunntas de na h-eucoirean a th' ann an Achd Fiadh-bheatha is na Dthcha 1981 (leasaichte) co-cheangailte ri dallagan is famhalain fiadhaich:

Tha e na eucoir na leanas a dhanamh a dh'aona ghnothaich no gu neo-chramach:

  • toll dallaig a mhilleadh, a sgrios no slighe a-steach thuige a bhacadh;
  • dragh a chur air dallag nuair a tha i am broinn an tuill;
  • digh toirmisgte a chleachdadh (a' gabhail a-steach ribe sam bith) airson gn sam bith de famhalan a mharbhadh no a ghlacadh.

Ceadachd agus bad-alain is dallagan-feir

Tha ceadan rim faighinn gus cothrom a thoirt dha daoine comharraichte gnomhan a ghabhail os limh a bhiodh air mhodh eile nan eucoir. Mar a tha for co-cheangailte ri gnithean sam bith air a bheil don, 's ann airson adhbharan comharraichte a-mhin a tha san reachdas a thid ceadan a thoirt seachad. Ma tha thu an dil cil sam bith a dhanamh a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air dallagan isfamhalan dan cinnteach gu fuirich thu taobh a-staigh an lagha.

Ceadachd- dallagan is famhalain.

*Thoir aire * Chan eil gerr-chunntas an reachdais agus liosta nan eucoirean air an duilleig seo idir cunbhalach; 's ann a-mhin airson stiireadh a tha iad. Feumar an reachdas iomlan a sgrdadh airson liosta iomlan de dh'eucoirean fhaicinn. Tha e cuideachd cudromach gum bithear mothachail gur e an lagh ann an Alba a tha seo; dh'fhaodadh gum biodh cisean eadar-dhealaichte ann an iteachan eile san RA.

English version