. Neo-dhruim-altachain - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Gnithean fo dhon - Neo-dhruim-altachain / Protected species - Invertebrates

D a th' annta?

'S e beathaichean gun chnmhan-droma a th' ann an neo-dhruim-altachain. Nam measg tha biastagan mar dealain-d, lemainn, is daolagan a thuilleadh air damhain-allaidh, cnuimhean, beathaichean sligeach (leithid chrbagan is ghiomaich), agus maoraich (nam measg seilcheagan, cn-bhreac is feusgain).

Am measg nam neo-dhruim-altachain a th' air an don ann an Alba tha feusgan-neamhnaid for-uisge, a tha anabarrach tearc agus dealain-d leithid dealan-d nam boglaichean agus an dealan-d nan oirean-neamhnaid beag. Airson liosta iomlan de neo-dhruim-altachain air a bheil don ann an Alba bu chir dhut sil a thoirt air liosta iomlan de ghnithean le don  PDF document ann an Alba .

Faigh a-mach tuilleadh mu neo-dhruim-altachain.

Ciamar a thathas gan don?

Tha am feusgan-neamhnaid for-uisge , dealan-d nam boglaichean agus neo-dhruim-altachain eile a' faighinn ln dhon fo Clr 5  PDF document de Achd Fiadh-bheatha agus na Dthcha 1981 (leasaichte). Tha gnithean eile cuideachd liostaichte air Clr 5 den Achd ach 's e don cuibhrichte a th' orra.

Eucoirean

Tha na leanas na gherr-chunntas de na h-eucoirean a th' ann an Achd Fiadh-bheatha agus na Dthcha 1981 (leasaichte) co-cheangailte ri bhith a'b toirt don iomlan dha neo-dhruim-altachain(leithid feusgain-neamhnaid for-uisge agus dealain-d nam boglach) fo Clr 5.

'S e eucoir a th' ann na leanas a dhanamh a dh'aona ghnothaich no gu neo-chramach:

  • neo-dhruim-altachain fiadhaich a tha liostaichte ann an Clr-ama 5 a mharbhadh, a dhochann no a thoirt air falbh;
  • milleadh, sgrios no bacadh a chur air faighinn a-steach gu structair no ite a tha beathach mar sin a' cleachdadh airson fasgadh no don;
  • dragh a chur air beathach leithid sin nuair a tha e am broinn structair no ite airson an adhbhair sin.

Tha e cuideachd na eucoir:

  • sealbh no smachd fhaighinn air neo-dhruim-altachain be no marbh no air fo-stuth leithid de bheathach a tha liostaichte air Clr, an reic, an tabhann airson reic, an toirt air falbh airson reic
  • 's e eucoir a th' ann gin de na gnomhan gu h-rd adhbhrachadh no a cheadachadh le fios dhut.

Tha mran ghnithean neo-dhruim-altachain liostaichte air Clr 5 de Achd 1981 ach 's e don cuibhrichte a thathas a' toirt dhaibh, is tha seo a' cur bacadh air a bhith gan reic. Seall ri liosta nan gnithean le don  PDF document gus faighinn a-mach d an re don a thathas a' toirt dha diofar ghnithean neo-dhruim-altachain.

Ceadachd is neo-dhruim-altachain

Tha ceadan ri fhaighinn gus cothrom a thoirt dha daoine comharraichte gnomhan a ghabhail os limh a bhiodh air mhodh eile nan eucoir. Mar a tha for co-cheangailte ri gnithean Erpach sam bith air a bheil don, 's ann airson adhbharan comharraichte a-mhin a tha san reachdas a thid ceadan a thoirt seachad. Ma tha thu an dil cil sam bith a dhanamh a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air gnithean a th' air an don no air na h-iteachan a bhios iad a' cleachdadh, dan cinnteach gu fuirich thu taobh a-staigh an lagha.

Ma tha dil agad cil a dhanamh a dh'fhaodadh, air mhodh eile, a bhith na eucoir, 's dcha gum feum thu cead agus bu chir dhut sil a thoirt air duilleagan ceadachd neo-dhruim-altachain.

*Thoir aire * Chan eil gerr-chunntas an reachdais agus liosta nan eucoirean air an duilleig seo idir cunbhalach; 's ann a-mhin airson stiireadh a tha iad. Feumar an reachdas iomlan a sgrdadh airson liosta iomlan de dh'eucoirean fhaicinn. Tha e cuideachd cudromach gum bithear mothachail gur e an lagh ann an Alba a tha seo; dh'fhaodadh gum biodh cisean eadar-dhealaichte ann an iteachan eile san RA.

English version