. GnŔithean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

GnŔithean / Species

Tha Órainnean s˛nraichte na h-Alba a' cur taic ri mýltean de ghnŔithean. Tha cuid air an lorg ann an Alba a-mhÓin agus tha cuid eile air an lorg air feadh an t-saoghail. The cuid a' fuireach an seo fad na ¨ine is cuid eile a' tadhal oirnn. Tha cuid aca m˛r agus aithnichte coltach ri leumadairean agus giuthais, agus tha cuid eile beag is chan eil iad buileach cho aithnichte, coltach ri crotail agus seangain. Chan fhaic thu cho brŔagha 's a tha na feadhainn seo ach fo mhiocrosc˛p. C˛mhla, tha iad a' lýonadh Alba le dathan, gluasad agus fuaim agus tha cuid gu math cudromach ann an a' cumail ar n-Órainneachd glan agus torach.

Ceilp ę SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

Lýonanaich

Faigh a-mach mu lýonanaich! Eadar coilltean m˛ra ceilpe sa mhuir agus plancton beag, meanbh, tha lýonanaich pailt agus tha iad nam bunait do dh'iomadh sreath-býdh.

Losgann cumanta ę Laurie Campbell/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

Muir-thýrich & snÓgairean

DŔ an diofar a tha eadar snÓgaire agus muir-thýreach? Faigh a-mach barrachd mu losgainn, dearcan-luachrach, muileacha-mÓg, laghairtean, nathraichean agus turtaran mara.

Ciodabhaig air a nead, Eilean Mhaigh  ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

E˛in

Tha Alba cudromach aig ýre eadar-nÓiseanta airson coloinidhean m˛ra de dh'e˛in-mhara agus sgaothan m˛ra thunnagan, ge˛idh agus e˛in-ghrunnachaidh. Faigh a-mach mun deidhinn sin agus mu e˛in eile.

Bradan (Salmo salar) a' leum suas eas ęLorne Gill Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177

Iasg

Tha c˛rr is 160 gnŔ Ŕisg ann an aibhnichean, lochan is linneachan Alba agus mu na cladaichean. Faigh a-mach barrachd mu bhradan a' dol gu abhainn, an easgann annasach agus feadhainn eile.

 Clach-bhriseach purpaidh (Saxifraga oppositifolia). ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177

Lusan le dýthean

Bho lusan Órd san m˛naidhean gu machraichean dathte air na cladaichean, ionnsaich tuilleadh mu lusan tearc is Ólainn ann an Alba.

Raineach ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

Raineach

Tha barrachd na shaoileas tu co-cheangailte ri raineach. Faic seann e˛laich agus feadhainn nach eil cho cumanta.

Chanterelle ę Lorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177

Fungasan

A bharrachd air dýreach balgain-buachair, bidh fungasan a' sgioblachadh sgudal, a' cuideachadh lusan gu fÓs agus tha ceangal aca ri m˛ran ýocshlaintean.

Dealan-dŔ, R¨m ęLaurie Campbell/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Neo-dhruim-altachain

Faigh a-mach mu na daolagan, tarbhain-nathrach, seangain, seillein, muir-teachd, boiteagan, seilcheagan, feusgain agus gu le˛r eile a tha air týr agus ann an aibhnichean, lochan agus sa mhuir.

Diofar shŔorsaichean de chrotail air creag ęLorne Gill.  Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Crotail

Tha an t-ubahas she˛rsachan crotail ann an Alba. FÓigh a-mach mun deidhinn agus mar a tha iad a' cur dath agus dŔanamh air cumadh-týre Alba.

Taghan / Pine Marten (Martes martes) ę Lorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Mamailean

Eadar m˛r agus beag, taghain agus biastan-dubha a bhios a' creach agus mucan-mara agus leumadairean, faigh a-mach barrachd mu mhamailean Alba.

C˛inneach - Beinn Eighe ęNiall Benvie/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177

C˛innich & lusan an Óirneig

Le faisg air mýle gnŔ, tha Alba cudromach aig ýre eadar-nÓiseanta airson nan lusan beaga, býodach seo.

Dealan-dŔ fl¨r na cuthaige / Orange-tip butterfly. ęLorne Gill Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

GnŔithean san sgýre agad

Cleachd ar mapa gus faighinn a-mach cÓite an deach diofar gnŔithean fhaicinn san sgýre agad fhŔin.

Damh / Stag  ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

A' riaghladh fiadh-bheatha

Nuair a thŔid a chuairteachadh gu math faodaidh riaghladh fiadh-bheatha sochairean a thoirt dha daoine, dhan eaconamaidh is dhan Órainneachd.

ęLorne Gill SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

GnŔithean fo dhýon

Ionnsaich carson a tha cuid de ghnŔithean a tha fo chunnart air dýon laghail fhaighinn.Last updated on Thursday 9th August 2012 at 13:36 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo