. ┘ir Alba - Scottish Natural Heritage
skip to main content

┘ir Alba / Scotland's Soils

Tha na h-¨irean ann an Alba air leth prýseil, agus tha iad aig cridhe beatha gach ný air týr. 'S e measgachadh fillte de cho-thÓthaidhean mŔinnireach, organach agus neo-organach, fÓs-bheairtean be˛, Ŕadhar agus uisge a th' ann an ¨irean. Tha doimhneachd ¨ire ag atharrachadh bho cheudameatair no dhÓ ann an ¨ir beinne gu corra mheatair ann an ¨ir dhomhain m˛na. Ach tha barrachd co-cheangailte ri ¨irean na tha sna feartan fiosaigeach, bith-e˛lach agus ceimigeach air an cur c˛mhla; tha iad nan eadar-aghaidh ghnýomhach eadar bith-iomadach, ge˛-iomadachd, an Óile, uisge agus an Órainneachd dhaonna. Mar sin tha ¨irean air an aithneachadh mar phÓirt riatanach dhen eaconamaidh againn, dhen Órainneachd agus dhen dualchas, agus mar nithean rin dýon dhan linn againn fhŔin agus airson an Óm ri teachd.

┘irean - r¨sg be˛ na Talmhainn
Ged a tha sinn buailteach a bhith a' bruidhinn mun '¨ir', tha dha-rýribh iomadh se˛rsa ¨ire ann an Alba. Aocoltach ri lusan agus beathaichean, chan eil ¨irean mar ghnŔithean eadar-dhealaichte; 's ann a tha iad mar phÓtran a tha daonnan ag atharrachadh air uachdar na talmhainn. Faigh a-mach barrachd san leabhran Soils san t-sreath Scotland's Living Landscapes.

Sgrýobhan, Stanley, Siorrachd Pheairt ęLorne Gill Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Ciamar a tha ¨ir air a cruthachadh?

Tha corra fhactar co-cheangailte ri cruthachadh ¨ire.

Podzol ęMLURI/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Se˛rsaichean ¨ire

Chaidh siostam se˛rsachaidh s˛nraichte a dhŔanamh airson ¨ir Alba. Tha ceithir phrýomh she˛rsaichean ¨ire a' dŔanamh suas 90% dhen talamh.