. Se˛rsaichean mhaoimean-slŔibhe - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Diofar she˛rsaichean mhaoimean-slŔibhe / Different types of landslides

'S e buidheann chruthan-týre a chaidh a chruthachadh le tomad m˛r chreagan no ¨ire a' gluasad sýos leathad air sgÓth grabhataidh a th' ann am maoimean-slŔibhe. Chaidh an se˛rsachadh ann an iomadh d˛igh, ach faodar an cur ann am buidhnean a rŔir sgŔile, far an tachair iad, co-dhi¨ chaidh an adhbhrachadh le c¨is nach tachair ach an aon turas no le gluasad san fhad-¨ine, agus leis na prýomh phr˛iseasan gluasaid (tuiteam, c˛padh, sleamhnachadh, sgaoileadh, sruthadh agus Ŕaladh). 'S Óbhaist gun tŔid maoimean-slŔibhe adhbhrachadh le aon, no barrachd, dhe na pr˛iseasan sin. Mar sin tha e air a bhith doirbh buidhnean eadar-dhealaichte de mhaoimean-slŔibhe a she˛rsachadh! An seo tha sinn air na se˛rsaichean fheartan eadar-dhealaichte a chur c˛mhla a rŔir cÓit a bheil iad, agus co-dhi¨ mas e fo-chreag, regolith, creag air a sýde-chaitheamh, ¨ir no tasgaidhean ao-domhainn, mar clachan eigheadail, as motha a th' air a ghabhail a-steach.

Beinn Eighe ęJohn MacPherson/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Maoimean-slŔibhe ann an creagan

Maoimean-slŔibhe ann an creagan

Maoim-slŔibhe, Laomainn an Iar ę Martin Kirkbride/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Maoimean-slŔibhe ann an spr¨illeach chreagan agus ¨ire

Maoimean-slŔibhe ann an spr¨illeach chreagan agus ¨ire