. Maoimean-slibhe ann an Alba - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Maoimean-slibhe ann an Alba / Landslides in Scotland

Mall no luath, co-dhi 's e aghaidh creag mhr a thuiteas no aladh beag, bodach san ir, tha maoimean-slibhe nam fianais air leathad ga riteachadh fhin ri grabhataidh. Tha mran eisimpleirean ann an Alba de chreagan a' tuiteam, leathad creagach a' falbh, maoimean-slibhe fillte, maoimean dreach, sruthan sprillich, sruthan eabair, ir-shruthadh agus ir-alaidh. Faodaidh iad a bhith cho mr ri leathad creagach gu lir a' tuiteam far cliathaich beinne mar a chithear air Beinn Fhada ann an Cinn-Tile, no faodaidh iad a bhith cho beag ri ir ag aladh beagan agus a' danamh thomain bheaga air leidean feir.

An Str  Ratharsair   Ness Kirkbride/SNH Airson fiosrachadh mu chraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann omhaighean Dualchas Ndair na h-Alba air Fn 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Adhbhair airson Maoim-slibhe

Beag no mr, bidh maoimean-slibhe a' tachairt nuair a bhios na forsaichean airson gluasad (grabhataidh) nas treasa na neart an leathaid fhin.

Maoin-slibhe, Gleann Seile David Jarman/SNH. Airson fiosrachadh mu chraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann omhaighean Dualchas Ndair na h-Alba air Fn 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Sersaichean mhaoimean-slibhe

Tha an sersachadh seo a' coimhead air gach sersa maoim-slibhe a bhios ann an creagan agus maoimean-slibhe ann an sprilleach chreagan is ire.