. Atharrachadh gnÓth-shýde aig a' chladach - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Atharrachadh gnÓth-shýde aig a' chladach / Climate change at the coast

Tha an cladach gu h-Óraidh fosgailte do dh'atharrachadh sa ghnÓth-shýde, oir chan e a-mhÓin gun toir atharrachadh san te˛thachd agus san t-sileadh a chithear air týr buaidh air, ach bheir Órdachadh ann an ýre na mara agus atharrachadh ann am bleith is ann an tasgadh cuideachd buaidh air.

Dh'atharraich a' mh˛r-chuid de phr˛iseasan cladaich thar ¨ine, ach tha barrachd fianais ann a-nis gu bheil na prýomh phr˛iseasan ag athnarrachadh nas luaithe na bha iad san linn mu dheireadh.

└rdachadh ýre na mara

Ged a bhuannaich sgýrean meadhan Alba gu h-eachdraidheil bho uachdrachadh, (ýre na mara a' tuiteam an coimeas ris an talamh mar thoradh air ath-Ŕirigh eigheachail), uaireigin san linn mu dheireadh, chaidh am pr˛iseas seo a ghabhail thairis le Órdachadh nas luaithe ann an ýre na mara. Tha an t-Órdachadh seo ann an ýre na mara a-nis a' tachairt air feadh Alba, agus tha gach ro-mheasadh an d¨il gun luathaich reat an Órdachaidh seo.

Gr¨id

Tha a' ghr¨idáa thig air na cladaichean bog a' cumail smachd air an stŔidhealachd: faodaidh gr¨id a bharrachd meudachadh slaodach a bhrosnachadh, agus faodaidh gr¨id ga toirt air falbh bleith adhbhrachadh. Thathar a' meas gu bheil ýre gr¨id a' chladaich cho ýosal 's a bha e riamh. Tha seo gu ýre air sgÓth 's dýon bruaichean aibhne agus cladaich. Faodaidh dýon nach eil iomchaidh bleith a ghluasad sýos an cladach, agus mar sin tha riaghladh na gr¨ide cudromach ann an s˛naichean cladaich.

Stoirmean

Faodaidh rotaicheanámilleadh m˛r a dhŔanamh air a' chladach. Mar sin tha ¨idh aig manaidsearan cladaich agus aig feadhainn a tha a' fuireach agus ag obair faisg air a' chladach ann an atharrachadh sam bith ann an tricead agus dŔinead rotaichean. Thuirt na ro-mheasaichean leth-dheireannach (UKCIP2004) gur d˛cha gum barrachd stoirmean a' toirt buaidh air Alba agus air an RA. Ach thuirt na ro-mheasaidhean as ¨ire (UKCP09) nach eil coltas gum bi stoirmean ann cÓil nas trice.

Barrachd is aon chunnart

Nuair a bhios tuiltean ann, faodaidh gum bi droch shýde eile ann cuideachd. GlŔ thric, aig a' chladach, feumaidh sinn smaoineachadh, chan ann a-mhÓin air tuiltean mara, ach cuideachd air tuiltean aibhne agus 's d˛cha tuiltean bailteil. Airson tuilleadh fiosrachaidh air tuiltean theirig gu duilleagan-lýn SEPA external site .

Rannsachadh Dualchas NÓdair na h-Alba

Tha Dualchas NÓdair na h-Alba an sÓs ann an corra phr˛iseact rannsachaidh a thaobh atharrachadh gnÓth-shýde cladaich. Tha cuid dhiubh a' coimhead air Órdachadh ann an ýre na mara agus a' bhuaidh aig an sin. ┘raichidh sinn na duilleagan-lýn seo le na prýomh thoraidhean nuair a bhios iad againn.

á

á

English versionLast updated on Tuesday 22nd May 2012 at 10:27 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo