. irde na mara an-diugh agus san m ri teachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content

re na mara an-drsta agus san m ri teachd / Present and future sea levels

Ged a tha Meadhan Alba air a bhith ag ath-irigh bhon thisich an clr-deighe mu dheireadh ann an Alba air leaghadh o chionn 20,000 bliadhna, tha na reatan irigh a-nis gu math beag (mu 0.6 mm sa bhliadhna air a' char as motha). Nuair a nithear coimeas eadar an gluasad talmhainn seo ris an reat nas luaithe aig a bheil uisge nan cladaichean san RA ag irigh, (suas ri 2mm sa bhliadhna), tha rdachadh cuibheasach mara ann an Alba.

Ro-mheasaidhean Gnth-shde

s leth riaghaltas na RA, chaidh corra ro-shealladh fhoillseachadh a bha a' meas an rdachaidh ris an robh dil ann an re na mara (UKCP09). Faodaidh tu 'Eadar-aghaidh Neach-cleachdaidh' a chur gu feum gus ro-sheallaidhean sa ghnth-shde, no ann an re na mara, (no caochladairean gnth-shde eile) a chruthachadh airson na sgre agad fhin ann an Alba.

Tha Dualchas Ndair na h-Alba air iomadh priseact a ghabhail os limh a thaobh atharrachadh gnth-shde nan cladaichean, agus tha mran dhiubh a' beachdachadh air rdachadh buntainneach re na mara agus a' bhuaidh a th' aige a sin. raichidh sinn na duilleagan-ln seo leis a' phromh thoradh nuair a bhios sin ri fhaotainn.

English versionLast updated on Friday 31st August 2012 at 16:07 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo