. Aibhnichean Alba - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Aibhnichean Alba / Scottish rivers

Faodaidh aibhnichean agus uillt ann an Alba a bhith gu math bras. Fi¨ 's anns na m˛r-bhailtean, far am faod iad a bhith air an cuingealachadh le grunnd agus bruaichean fuadain, tha iad a' cur nar cuimhne cho lÓidir 's a tha cumhachdan nÓdair. Uaireannan bidh iad a' cur maill oirnn nar beatha air sgÓth phr˛iseasan cunnartach, mar bleith bhruaichean agus tuiltean. Tha eisimpleirean air na duilleagan seo de she˛rsaichean aibhnichean agus uillt eadar-dhealaichte a gheibhear air feadh Alba.

Uisge DŔ ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Far a bheil aibhnichean a' sruthadh

Mar a dhealbh eachdraidh ghe˛lasach Alba siostam aibhnichean an latha an-diugh.

Craobhan daraich fon uisge, Abhain Tatha ęLorne Gill Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Mar a tha aibhnichean agus sruthain ag obair

Tha an d˛igh a tha an t-uisge a' sruthadh sýos aibhnichean agus uillt a' s˛nrachadh dŔ na creagan, na clachan agus an t-eabar a ghi¨laineas iad.

Corrieshalloch ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Se˛rsaichean aibhne an Alba

Eadar uillt bhras, chas agus aibhnichean leathann, sŔimheil, tha iomadh se˛rsa aibhne agus uillt ann an Alba.