. Creagan, cruthan-tre agus ir Alba - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Creagan, cruthan-tre agus ir Alba / Scotland's rocks, landforms and soils

Airson dthaich bheag, tha e iongantach na tha de shersaichean chreagan, de fhosailean, de chruthan-tre agus de dh'irean ann an Alba. Tha a' gheo-iomadachd seo mar thoradh air eachraidh gelais bheairteach, eugsamhail a tha a' gabhail a-steach mu 3 billean bliadhna dhen ine bho thinig an Talamh gu bith. Tha e na dhualchas Talmhainn a tha cudromach gu niseanta agus gu h-eadar-niseanta.

Tha geo-iomadachd Alba a' sealltainn dhuinn sgeulachd iongantach air mar a thug mr-threan a' bualadh na chile, seann bholcnothan, eigh-shruthan cumhachdach agus gnth-shde ag atharrachadh thugainn an cruth-tre agus na seallaidhean air a bheil sinn a' cur meas an-diugh; mar a thinig nithean be gu bith, agus mar a tha aibhnichean, maoimean-slibhe, tuiltean agus atharrachadh ann an irde na mara fhathast ag atharrachadh uachdar na talmhainn. Tha creagan, fosailean, cruthan-tre agus irean na h-Alba air a bhith cudromach dhuinn gus tuigse a thoirt dhuinn air an Talamh. 'S iad cuideachd a' bhun-stidh air am bi lusan, beathaichean agus daoine a' fuireach agus ag obrachadh cmhla.

 Loch Ma-Ruibhe Tarmann Ndair Niseanta Beinn Eighe  Lorne Gill/SNH Airson fiosrachaidh mu chleachdadh dhealbhan aig Dualchas Ndair na h-Alba cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

D th' ann an geo-iomadachd?

Faigh a-mach d tha 'geo-iomadachd' a' ciallachadh.

Br Inbhir Eireann, Linne Mhoireibh P&A Macdonald/SNH. Airson fiosrachaidh mu chleachdadh dhealbhan aig Dualchas Ndair na h-Alba cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Geo-iomadachd san sgre agad

Faigh a-mach mu gheo-iomadachd san sgre agad...

Strata aig Ardwell Bay, faisg air Wigtown Lorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Creagan agus minnirean Alba

Tha 5 bun-bhlocaichean fa leth a' danamh suas eachdraidh gelais bheairteach, eugsamhail Alba.

Amber Hall (10)  bun-sgoil Chromba le fosail 'Diplacanthus Crassisumis' air a lorg air trigh Chromba John Paul Photography/SNH. Airson fiosrachaidh mu chleachdadh dhealbhan aig Dualchas Ndair na h-Alba cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Fosailean ann an Alba

'S e fuigheall sheann bheathaichean no lusan, glidhte sa chreig, a th' ann am fosailean.

Caisteal Tarrais P&A MacDonald/SNH.  Airson fiosrachadh mu chraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann omhaighean Dualchas Ndair na h-Alba air Fn 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Cruthan-tre Linn na Deighe an Alba

Thar an 2.6 millean bliadhna mu dheireadh, tha eigh-shruthan Linn na Deighe air a bhith a' snaigheadh agus a' cumadh nan cruthan-tre a ch sinn an-diugh.

Trigh Sgarastadh, Eilean na Hearadh  Lorne Gill  Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Cladaichean Alba

Tha cladaichean morbhaileach Alba a' danamh suas 8% de chladach na Roinn Erpa.

Gleann Chlbhaidh Lorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu chraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann omhaighean Dualchas Ndair na h-Alba air Fn 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Aibhnichean Alba

Faodaidh aibhnichean agus sruthain Alba a bhith gu math bras. Fi 's anns na mr-bhailtean againn tha iad a' cuimhneachadh cumhachd na cruinne dhuinn.

Maoim-slibhe, Gleann Comhann Lorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu chraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann omhaighean Dualchas Ndair na h-Alba air Fn 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Maoimean-slibhe ann an Alba

Faodaidh maoim-slibhe a bhith uabhasach mr mar taobh beinne a' tuiteam air falbh, no beag mar ir a' gluasad.

Luchd-turais a' tadhail air Uamhan nan Cnmhan, Innis nan Damh  Lorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Uamhan agus karst ann an Alba

'S ann an Asainte a-mhin a tha karst cudromach ann an cruth-tre Alba.

Stanley, Siorrachd Pheairt Lorne Gill Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

ir Alba

Smaoinich air ir mar eadar-aghaidh ghnomhach, riatanach eadar bith-iomadachd, geo-iomadachd, an ile, uisge agus rainneachd nan daoine.

Creagan, Loch Mhonair Lorne Gill Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Tr billean bliadhna de dh'eachdraidh na Talmhainn

Iomradh goirid air eachdraidh an t-saoghail agus an sgeile-tm a chaidh a dhanamh airson a mhneachadh.