. Ubhal-ghortan traidiseanta is coillteach - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Ubhal-ghortan traidiseanta is coillteach / Traditional orchards and wood pasture

Tha ubhal-ghortan traidiseanta is coillteach a' foillseachadh cleachdadh eachdraidheil talmhainn a tha osal a thaobh teinne. 'S e a' phromh amas a th' aige measan no fiodh a thoirt gu cinneas. Chan eil mran atharrachaidhean air a thighinn air na cleachdaidhean coitcheann - tha cuid de dh'ubhal-ghortan a' dol air ais gun 12mh linn.

Faodaidh measgachadh de chraobhan a bhith ann an ubhal-ghort - faodaidh gnithean cudromach de chraobhan dualchais a bhith ann an cuid dhiubh. Bu chir dha craobhan de dhiofar aoisean a bhith ann an coillteach, nam measg seann chraobhan a bhios a' tabhann rainn chudromach de fhiodh marbh dha biastagan a tha be air fiodh grodaidh agus fungas.

Fo chunnart

Tha coillteach is ubhal-ghortan traidiseanta a' cmhdach nas lugha na 0.03% de mheudachd Alba air fad. Chan eilear a' cunntadh ubhal-ghortan malairteach sa mhneachadh seo. Tha ubhal-ghortan ann an cunnart bho atharrachaidhean ann an cleachdaidhean iteachais agus bho iarrtasan airson measan saor in-mhalairteach. Tha crr air 90% de ubhal-ghortan na RA air a dhol bith san 30 bliadhna mu dheireadh. Faodaidh diofar adhbharan a bhith ann airson seo - ach cha do chuidich dearmad is m-bhuileachadh a thuilleadh air comas obrachaidh eaconamach lghdaichte a' chis.

Carson a tha iad cudromach?

Tha fiodh marbh na phirt chudromach de choillteach no ubhal-ghort sam bith. Faodaidh riaghladh an fhiodha a bhith a' ciallachadh gun tid seann gheugan no chraobhan a thoirt air falbh, ach tha fiodh stidhichte marbh gl chudromach agus bu chir fhgail airson buannachd bith-iomadachd. Soirbhichidh fungas is crotal sna h-rainnean a th' air am fgail an re mhath gun dragh a chur orra. Sa chumantas, cha bhithear a' cur mran stuthan ceimigeach air talamh-ionaltraidh is ubhal-ghortan agus tha an digh riaghlaidh seo gu buannachd ghnithean cugallach mar ceapan-cire.

Tha dleastanas aig ubhal-ghortan airson iomadachd bhrr a dhon, rud a dh'fhaodas fs nas cudromaiche mar a bhios gnth-shde ag atharrachadh.

Tha a' choillteach fhosgailte is ubhal-ghortan a tha slaodach a' fs a' tabhann suidheachaidhean a tha eadar-dhealaichte bho coillteach bhaisteach. Bha riaghladh traidiseanta tric a' moladh ionaltradh aig amannan snraichte den bhliadhna. Bhitear a' cur geidh a-steach a dh'ubhal-ghortan. Bhathas cuideachd a' cur bheachlainn ann an ubhal-ghort airson cuideachadh le poileanachadh craobhan measa.

English versionLast updated on Wednesday 4th April 2012 at 14:26 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo