. The Fen Management Handbook - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Leabhar-limhe airson Rianachd Bhoglaichean / Fen Management Handbook

'S e iteachan iongantach a th' ann am boglaichean far a bheil ndar agus linntean de dh'obair dhaoine a' tighinn cmhla gus rainn thorrach is sor-chaochlaideach a chruthachadh. Tha an Roghachd Aonaichte a' cur taic ri measgachadh farsaing de bhoglaichean eadar-dhealaichte, bho mrean beaga bdeach gu breac-dhualaidhean leudaichte de dh'rainnean boga air meud rainneachd. Bha luach orra aig aon m airson am bathair, ach chaidh am feumalachd aca, taobh a-staigh siostaman sisealta is iteachais, air ais nuair a thinig mr innealan iteachais, dranaidh is uidheamachd. Chaidh cl a chur ri mran de na boglaichean a bh' air fhgail agus lon iad le fiadh-bheatha m-chilear no le preaslaich is craobhan.

Carson a tha feum air leabhar-limhe?

Tha an Leabhar-limhe a' comharrachadh dighean practaigeach ach tha e cuideachd a' toirt seachad an t-saidheans eachdraidheil a tha co-cheangailte ri dighean rianachd eadar-dhealaichte nam boglaichean. Tha an leabhar-limhe airson neach sam bith a tha an ss ann an rianachd, cruthachadh, is ath-leasachadh bhoglaichean bho shealladh practaigeach, poileasaidh no dealbhachaidh.

LEABHAR-LIMHE RIANACHD BHOGLAICHEAN

Aithisg Shingilte  PDF document (9.4MB)

Fios air ais

Tha sinn airson cluinntinn:

  • ur beachdan air Leabhar-limheairson Rianachd Bhoglaichean
  • mu leasachaidhean sam bith a dh'fhaodar a dhanamh
  • cisean sgrdaidh mu ur n-elas air rianachd bhoglaichean

Faodaidh tufios a chur air ais thugainnmun Leabhar-limhe airson Rianachd Bhoglaichean.

English versionLast updated on Thursday 19th July 2012 at 15:29 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo