. Pollagan - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Pollagan / Ponds

Ged a tha pollagan tric air am meas mar obair dhaoine, faodaidh iad cuideachd nochdadh gu ndarra. Tha an fheadhainn a tha lmh-dhante a' gabhail a-steach pollagan grraidh, pollagan curlaidh, pollagan thaighean-staile, pollagan muilnean, pollagan mnach, pollagan tarraing cradha no morghain. A dh'aindeoin d an sersa a th' annta, ndarra no lmh-dhante, tha pollagan nan rainnean cudromach. Beag 's mar a tha iad, faodaidh iad taic a chur ri iomadachd bheatha, agus tha iad nan rainnean snraichte math dha muir-thrich, mar losgainn, muileacha-mg, dearcan-luachrach agus beathaichean beaga gun chnimh-droma, leithid tairbh-nathrach, seilcheagan is dairbeartan. Bidh iad cuideachd a' cur taic ri gnithean tearc mar an raineach-uisge nenach, feur a' phobaire, Pilularia aquatica.

Cia mheud pollag?

Mheas Sgrdadh Dthcha 2007 external site gu bheil 198,000 pollag ann an Alba. Faodar smaoineachadh air lochan mar raointean-uisge le uachdar de 1 ha no barrachd, agus dh'fhaodadh meudachd suas gu 2 ha a bhith aig pollagan, is mar sin tha tuairisgeul phollag a' tar-lbadh le, mar eisimpleir, lochain no pollagan caithteach. Faodaidh pollagan a bhith air leth, no nochdadh mar phirt de chruinneachadh phollag, no a bhith nam pirt chudromach de shiostaman thalmhaichean fliucha.

Faodar pollagan a chall tro lonadh a-steach, no obair ndarra. Faodaidh iad cuideachd a bhith air an truailleadh. Chaidh mran phollagan a chall no an truailleadh san 20mh linn, ach dh'rdaich ireamh phollag 6% eadar 1998 agus 2007, le ireamh mhr de phollagan ra gan clradh ann an iteachan osal. 'S e naidheachd mhath a tha seo, ach thathas an dchas gun tid tuilleadh sr phollagan a chruthachadh, gus ite an fheadhainn a chaidh a chall, a ghabhail.

Mar a dh'fhaodas sibhse cuideachadh

Chaidh "The Million Ponds Project" a stidheachadh gus cruthachadh phollagan ra a bhrosnachadh. Gheibhear fiosrachadh mun seo bho Glidhteachas Phollag external site . Tha fiosrachadh cuideachd mu bhith a' cruthachadh phollag san leabhran, "Ponds, Pools and Lochans" a tha ri fhaighinn bho lrach-ln SEPA.

English versionLast updated on Monday 28th April 2014 at 12:33 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo