. Lochan, aibhnichean is talamh fliuch - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Lochan, aibhnichean is talamh fluich / Rivers, lochs and wetlands

Le trr uisge agus cruth-tre garbh, eigheachail, tha mran for-uisge agus rainnean fliuch ann an Alba. Tha uisge glan riatanach do dhaoine, ach tha e cuideachd riatanach do lusan agus do bheathaichean fiadhaich; agus tha an fhsmhorachd air talamh fliuch a' cuideachadh le cileachd an uisge a ghleidheadh.

Bho shruthain beinne gu Abhainn Tatha a tha cho cumhachdach; bho phollagan beaga gu doimhneachd Loch Nis; bho bhoglaichean osal gu fithean farsaing nan Innseagan, tha iteachan fliuch Alba a' cumail taic ri iomadh rainn agus gn.

Uath Lochan, Gleann Fisidh  Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn gus dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Lochan for-uisge

Gheibhear uisge tmh bho phollagan boglaich gu farsaingeachd mhr de dh'uisge mar Loch Nis.

Leabhar-limhe airson Rianachd Bhoglaichean / Fen Management Handbook -  Andrew McBride/SNH. Airson cead fhaighinn gus dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

The Fen Management Handbook

Leabhar-limhe airson Rianachd Bhoglaichean (Fen Management Handbook).

Talamh fluicha, Port Ailein, Abhainn Tatha Lorne Gill Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Talamh fliuch osal

Tha talamh fliuch osal a' gabhail a-steach riasg, boglaichean, fitheachan, cuilceach, pollagan agus fuarain cho math ri boglaich chruinn.

Sgoilearan a' lorg rudan ann am pollag,  Obar Bhrothaig   Lorne Gill/SNH. Airson fiosrachaidh mu chleachdadh dhealbhan aig Dualchas Ndair na h-Alba cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Pollagan

Faodaidh pollagan a bhith beag, ach tha iad a' cumail suas fiadh-bheatha gu ler.

Abhainn Teilt, Gleann Teilt  Lorne Gill/SNH Airson fiosrachaidh mu chleachdadh dhealbhan aig Dualchas Ndair na h-Alba cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Aibhnichean, sruthain is ts-uisge

Tha uisge sruthach a' gabhail a-steach ts-uisge agus sruathain beinne cho math ri aibhnichean nas motha.Last updated on Friday 17th February 2012 at 09:30 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo