. Coille fhliuch - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Coille fhliuch / Wet woods

Tha coille fhliuch den t-se˛rsa seo, co-cheangailte ri boglaichean, aibhnichean is lochan, bitheanta air feadh Alba. 'S e craobhan feÓrna, beithe is seilich na prýomh ghnŔithean a chithear innte ach gheibhear iomadh gnŔ craoibhe is luis cuideachd. Seach gu bheil na coilltean sin, sa chumantas, doirbh faighinn a-steach annta, tha iad tric neo-rianaichte agus 's d˛cha gur iad cuid de ar coilltean d¨thchasach as "nÓdarraiche", le faireachdainn air leth "fiadhaich" mun timcheall. Tha coille fhliuch a' nochdadh air talamh de dhiofar se˛rsa eadar talamh mŔinnireach mathaichte gu talamh searbh neo-mhathaichte a th' air a dhroch dhrŔanadh no a tha fliuch aig amannan s˛nraichte den bhliadhna. Mar a shaoileadh tu bidh iad a' nochdadh sa mh˛r-chuid mar choilltean beaga no mar roinnean air leth ann an coilltean nas motha air faichean bÓthte, mar Órainn leantainneach air talamh rŔisg, ann an lÓthaichean is boglaichean, an cois uillt is sruthain beinne agus ann an lagain m˛nach. Seach gu bheil eileamaidean de iomadh se˛rsa eag-shiostaman sa choille fhliuch, tha i na h-Órainn chudromach dha m˛ran she˛rsaichean.

Tha an Órd thaiseachd bÓidheil dha fÓs pris streapach agus tha grunn m˛r de bheathaichean beaga gun chnÓimh-droma sna craobhan feÓrna, beithe is sna seilich. Tha fiodh marbh den t-se˛rsa seo tric ri fhaighinn agus tha am fagasachd don uisge a' tabhann Órainnean s˛nraichte nach fhaighear am measg choilltean tioram - tha a' chuileag, Lipsothrix nigristigma, mar eisimpleir co-cheangailte ri d¨mhlachd logaichean ann an uillt. Tha fearann coillteach fliuch cuideachd a' tabhann c˛mhdach is lÓraichean briodachaidh dha d˛bhrain .

Tha coille fhliuch external site na prýomh Órainn ann an Ro-innleachd Bith-iomadachd na h-Alba, agus tha dÓ she˛rsa gu s˛nraichte air an dýon fo Riaghailt └rainnean na h-E˛rpa: coilltean feÓrna external site agus coillteach bhog external site .

Tadhail airáTŔarmann NÓdair NÓiseanta Whitlaw Moss external site : ceithir seudan de choille fhliuch air an trusadh ann an claisean Órainneachd Selkirk. Tha gach aon eadar-dhealaichte, eadar pris seilich c˛mhdaichte le crotal gu bratan fosgailte de ch˛inneach, fŔithean seisgeach gu dailean de luibhean c¨bhraidh agus talamh feurach a tha bÓidheil do dhealain-dŔ.

'S e tŔarmann le Urras Fiadh-bheatha na h-Alba ann an Crýochan na h-Alba a th' ann an Gordan Moss external site , fuigheall de pholl m˛r bÓthte de sheileach. Tha an lÓrach lÓn de choille bheithe-seilich fhliuch bhÓthte air uachdar raon de dh'Órainnean m˛nach - riasg thorrach, droch rŔisg, boglach searbh agus cÓthar. Tha raon farsaing de bheathaichean beaga gun chnÓimh-droma is gnŔithean de mhogairlean lapach a' nochdadh an seo.

Rannsaich a' choille mh˛r fhliuch is talamh rŔisg Beul Abhainn Eunaraig is a h-Eileanan (TŔarmann NÓdair NÓiseanta Loch Laomainn) - NB. Tha sealladh math den choille ri fhaighinn bhon abhainn!

Aig beul Abhainn SpŔ tha coille fhliuch a tha gu tur eadar-dhealaichte is a tha air fÓs air eileanan gluasadach na h-aibhne; tha cudromachd eadar-nÓiseanta aig a' ghnŔ coille fhliuch seo. Tha Slighe SpŔ external site an cois bruach na h-aibhne agus gheibhear sealladh furasta air a' choille bhon sin.

á

á

English versionLast updated on Thursday 20th March 2014 at 12:48 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo