. Caolasan mara - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Caolasan mara / Tideswept channels

Tha na sruthan mara a tha a' sruthadh tro chaolais is chladhain costaichean iomadh-fhillte na h-Alba a' toirt beatha gu grunnd na mara, le biadh is ocsaidean airson a' mhuir-bheatha lonmhor a bheathachadh.

D a tha cho snraichte mun deidhinn?

Bho shiabaidhean socrach gu cuairt-shruthan fiadhaich, greabhal tana gu creag-ochdrach dhomhainn, faodaidh caolais mhara a bhith nan iteachan snraichte dha muir-bheatha - iteachan far a bheil sruthan mara is cumadh na tre a' cruthachadh grunndan-mara iom-fhillte a tha a' beathachadh raon farsaing de bheathaichean is lusan.

Cite am bi iad a' nochdadh?

Tha sruthan mara lidir a' tighinn bho teannachadh san oirthir - mar aig beil lochan-mara, eadar eileanan is tr-mr. Tha mrean mn eabarach air an siabadh air falbh, a' fgail grunndan-mara garbha - greabhal, molagan is ulpagan - agus creag ochdrach, chaithte ann an iteachan le gainmheach is greabhal.

Ann an uisge ao-domhainn, tha feamainn a' soirbheachadh ann an sruthan lidir. Air creag-ochdrach is ulpagan, bidh ceilpagus (Halidrys siliquosa) a' fs gu math fada, le spongan fada dathach air an suaineadh mu na bunan aca. Bidh farsaingeachd chumanta de dh'fheamainn dhearg, uaine is dhonn a' fs air molagan is sligean ann an gainmheach is greabhal, uaireannan ann an ridhleanan dmhail. Dh'fhaodar cuideachd tuthagan dedh'ailbeanagus maerl, fhaighinn cmhla ri anemonaidhean cladhach agus cnuimhean tibach agus tha fiollain is connain mara nan laighe gu h-osal.

Fo 15 - 20 m, far nach eil uimhir a sholas ann airson feamainn fhs, 's e beathaichean as cumanta. Air creag-ochdrach is ulpagan far a bheil an t-sruth-mara ro lidir airson connain mara greimeachadh, faodaidh creagan a bhith cmhdaichte le 'tughadh' be de chinneach-mara, coch na maighdinn mara, spongan is birneach, agus bidh crbagan donna is deiseagan ann an sgoltaidhean. Bidh leapannan dmhail de chrosgagan brisg tric a' cmhdach bonn a' chaolais agus bidh feusganan nan each agus sligean lasrach a' cruthachadh an sgeirean be fhin air am bi mr-shluagh de chreutairean beaga eile a' cmhnaidh - deagh ite beathachaidh dha isg ga.

D an inbhe a th' aig an rainn seo ann an Alba?

Gu h-eachdraidheil tha caolais mhara air a bhith nan ddeanan bho obair dhaoine. Ach tha an suidheachadh seo ag atharrachadh le leasachadh gnomhachas ath-nuadhachail mara ann an Alba. Tha an fhastadh a thathas a' moladh de ghrunnd na mara anns an linne Arcach, aon de na caolais mhara as fherr a th' againn, air idh mhr a thogail bho luchd-leasachaidh a tha airson rannsachadh a dhanamh air comasachd airson lth bho sruthan-mara.

A bheil sinn a' danamh cil airson don a chur air caolais mhara ann an Alba?

Tha caolais mhara nan rainnean promhachais ann am Planaichean-gnomha Bith-iomadachd na RA external site , a tha Riaghaltas na h-Alba a' cur air adhart an-drsta mar phirt de Ro-innleachd Bith-iomadachd na h-Alba. Tha an rainn seo na promhachas aigDualchas Ndair na h-Albaairson glidhteachas mara (prgram-obrach 'Priority Features') agus bidh i fo smachd oidhirpean don ra a tha tighinn an lib Bile Mara na h-Alba external site (a' gabhail a-steach dealbhachadh Meudachd Mara agus Cernaidhean Don Mara).

English versionLast updated on Wednesday 18th July 2012 at 14:22 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo