. Morghan air cladach - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Morghan air cladach / Coastal shingle

Tha a' chuid mhr de dhaoine elach air morghan mar ghrid mholagan cruinne a tha air iomadh cladach san RA. Tha sluaisreadh thonn a' toirt air na molagan a bhith a' suathadh na chile, is tha am morghan gluasadach seo na rainneachd neo-aoigheil dha lusan is beathaichean. Air costaichean nas fhasgaiche, dh'fhaodadh am morghan a bhith seasmhach gu ler, ann am mosan an t-samhraidh co-dhi, airson rainn chomasach a thabhainn. Ach eadhon an seo, dh'fhaodadh nach eil gu ler ir no stuth eile sa mhorghan dhomhainn airson mathachadh a thabhainn is uisge a chumail agus bidh farsaingeachdan mra gun bheatha idir annta. 'S ann a-mhin nuair a tha gainmheach is stuthan mn eile measgaichte ris a' mhorghan, no far a bheil feamainn no stuthan organaig eile a' tabhann mathachadh, a gheibh lusan air iad fhin a stidheachadh. Tha e comasach dha morghan socrach beathachadh a thoirt dha flraichean crotail a tha air leth torrach.

Sgaoileadh morghain

Chan eil uimhir de mhorghan ann an Alba 's a tha ann an Sasainn no sa Chuimrigh, ach tha costaichean fada morghain ann an Linne Shalmhaigh is Linne Mhoireibh, agus air Eilean Arainn, le lraichean eile an siud 's an seo. 'S ann bhon ainm-ite, mol, a tha am pirt Ghidhlig ann am morghan a' tighinn agus 's e 'Ayre' an seann fhacal Lochlannach airson rubha caol morghain. Tha a' chuid mhr de mhorghan na h-Alba cho gluasadach 's nach eil fs-bheatha idir air, no ma tha 's ann air oirthir na traghad as t-samhradh a tha e, no air oirthirean togte cladaich, air falbh bho for bhuaidh na mara. Faodaidh na feartan crotalach seo a tha staigh san tr sgaoileadh pos math a-steach agus beathachadh a thoirt dha talamh feurach no eadhon coillteach. Uaireannan bidh slagan morghain ann a tha ro dhomhainn agus s aonais stuthan nas lugha gus ite fis a thabhann dha lusan, agus tha a' chuairteachadh leotha sin is dromannan fs-bheathach air leth bragha, mar a chithear annan InbhirSp.

Ag ath-stidheachadh rainn mhorghain

'S e aon de na duilgheadasan co-cheangailte ri morghan gu bheil craobhan a tha faisg air limh, uaireannan bho phlanntachaidhean, a' fgail sgudal (stuthan bho chraobhan marbha a th' air tuiteam) a tha a' tabhann meadhan-fis a chumas uisge airson fs a thoirt air craobhan ra, agus tha seo a-nise a' lbhrigeadh barrachd sgudail, agus mar sin tha a' chis a' leantainn. Tha Dualchas Ndair na h-Alba air a bhith a' co-obrachadh le Coimisean na Coilltearachd ann an oidhirp air seo a chasg air cuid den fhearann aca, gu snraichte aigInbhir Sp.

English versionLast updated on Wednesday 4th April 2012 at 14:46 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo