. Machair - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Machair

Tha Machair a' ciallachadh barrachd air Órainn, barrachd air lusan, e˛in agus talamh gainmhich: tha e na mheasgachadh de oirthir ýosal, de ghainmheach anns a bheil bloighean sligean, den bhuaidh a thug gaothan lÓidir le dýreach an uisge cheart agus, gu riatanach, obair dhaoine is am beathaichean ionaltraidh. Tha am measgachadh ceart cho annasach agus gu bheil machair air a chuingealachadh san t-saoghal air fad ri iar-thuath na h-Alba agus iar-thuath na h-╚ireann. Ged a gheibhear machair ann an Arcaibh, an Sealtainn, an Le˛dhas is sna Hearadh, ann am m˛ran de na h-eileanan a-staigh, agus air corra lÓrach air týr-m˛r, chan eil teagamh sam bith nach ann an Uibhist, an Tiriodh agus ann am Barraigh a tha an fheadhainn as fheÓrr.

Barran a' fÓs ... agus fl¨raichean fiadhaich

'S d˛cha gur e Uibhist a Deas as fheÓrr a th' ann, far a bheil an oirthir siar air fad na bhreac-dhualach de thrÓigh, doc, bhoglach agus lochan, agus am bÓrr, (sa mh˛r chuid measgachadh de sheagal is coirce dubh) agus iomairean bÓna, ga dhŔanamh nas brŔagha buileach. Tha fl¨raichean fiadhaich nam bÓrr sin agus nan iomairean bÓna air leth Ólainn agus na dathan eadar-dhealaichte bho aon bhÓrr gu bÓrr eile, a' sealltainn, 's d˛cha, eadar-dhealachaidhean beaga san d˛igh san deach dŔiligeadh ri na talmhaichean no eadhon air sgÓth Óm cuir. Tha na fl¨raichean fiadhaich nas fheÓrr san Iuchar agus aig toiseach an L¨nastail - tha am bÓrr ga bhuain ann am meadhan an L¨nastail. Thathas den bheachd gu bheil na fl¨raichean as fheÓrr a' fÓs am measg bhÓrr a th' air a mhathachadh le feamainn an Óite mathachadh fuadain agus gum faodadh buaidh cuideachd a bhith aig doimhneachd an treabhaidh, ach tha cuideachd t˛rr atharrachaidh ann bho bhliadhna gu bliadhna, ach chan eil teagamh nach eil t˛rr aig an aimsir ri dhŔanamh ris.

Fiadh-bheatha eadar-mheasgte

Ged a tha cuid de ghnŔithean tearc ann, 's e fýor luach glŔidhteachais na machrach an d˛igh sa bheil Óireamh mh˛r de luchd na tuatha a' riaghladh na talmhainn airson ýre Órd de bhith-iomadachd a lýbhrigeadh - oir tha am measgachadh lusan a' brosnachadh measgachadh fhiollan, a tha iad fhŔin a' tÓladh e˛in airson beathachadh agus briodachadh. Ann an seo tha guth an traoin fhathast cumanta, ach tha e nas doirbhe lorg fhaighinn air a' ghealag-bhuachair. Seo cuideachd an Órainn as fheÓrr leis an t-seillean-m˛r buidhe Bombus distinguendus.

Sgr¨dadh mu atharrachadh gnÓth-shýde

'S i Órainn ýosal a th' ann am machair, le ýrean Órda de dh'uisge sa gheamhradh. Seo aon de na h-Órainnean as cugallaiche ann an Alba a thaobh atharrachadh gnÓth-shýde, agus tha Dualchas NÓdair na h-Alba an sÓs ann an grunn sgr¨daidhean a tha a' dŔanamh rannsachadh air a' bhuaidh a th' aig Órdachadh an lÓin agus aig stoirmean air a' mhachair.

á

á

English versionLast updated on Wednesday 4th April 2012 at 14:45 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo