. └rainnean cladaich - Scottish Natural Heritage
skip to main content

└rainnean cladaich / Coastal habitats

Fideach (saltmarsh) An Taobh Tuath, Eilean na Hearadh ę Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Fideachan

Bidh fideachan gan cruthachadh ann an Órainneachd fhasgach aig beul bÓigh, far am bi lusan air an c˛mhdachadh leis an lÓn dÓ thuras san latha.

Muirineach agus docan gainmhiche aig TŔarmann NÓdair NÓiseanta Tentsmuir ęLorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn gus dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Docan gainmhiche

Tha a' mh˛r-chuid de dhocan gainmhiche na RA ri c¨l nan trÓighean as Óillidh san Roinn E˛rpa.

Ne˛inean agus Peasair a' Mhadaidh-ruaidh air a' mhachair, Beinn na Faoghla -  ęLorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn gus dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Machair

Tha machair s˛nraichte do dh'Alba, oir bidh daoine a' cleachdadh an fhearainn ann an d˛igh a tha a' brosnachadh fiadh-bheatha.

Morghan air cladach faisg air Cnoca Breac, Uibhist a Deas ę Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Morghan air cladach

Tha morghan air iomadh cladach, agus uaireannan tha tasgaidhean m˛ra dheth ann.

Mangarstadh, Eilean Le˛dhais ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachaidh air dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Bearraidhean

Tha cladaichean Alba a' cumail taic ri raon m˛r de shÓr Órainnean bearraidh.Last updated on Monday 20th February 2012 at 09:42 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo