. Cladach is muir - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Cladach is muir / Coasts and seas

Tha cladaichean agus cuantan Alba iongantach, eadar-dhealaichte agus ln beatha. Tha a' mhr-chuid againn a' fuireach an taobh a-staigh de bheagan chilemeatairean dhen chladach, agus chan eil thu uair sam bith barrachd air 65 km on mhuir.

Crdaidh na bearraidhean rda ann an Arcaibh agus ann an Hiort riut, machraichean farsaing Uibhist, agusdn-gainmhich caochlaideachChataibh is Shiorrachd Obar Dheathain. Air an taobh an iar, tha lochan-mara fasgach a' danamh coimeas ri cladaichean creagach na h-oirthir. Air an taobh an ear, tha trighean na h-oirthir mar as trice, osal. Chruthaich obair eigheadail an cladach eagach, a tha mu 11,800 km a dh'fhaid, le timcheall air 800 eilean, a' mhr-chuid dhiubh far a' chladaich an iar agus far a' chladaich a tuath.

Carson a tha na cladaichean agus na cuantan againn cho snraichte?

Tha Alba na laighe air oir sgeilp mr-threach na Roinn Erpa - leis a' Chuan Atlantaig air an taobh an iar agus an Cuan a Tuath ris an ear. Bidh sruthan de dh'uisge blth, a tha air an gluasad fad na h-oirthir le Sruth a' Chamais, a' cumail na gnth-shde air an taobh an iar nas blithe agus nas fliuiche na an taobh an ear. Tha uisge a tha a' tighinn a-nuas on Artaig a' cumail a' chinn a tuath agus an taoibh an ear nas fhuaire.

Bha Alba cmhdaichte le clran mra deighe r na linn-deighe mu dheireadh. Mar a bha na clran-deighe a' gluasad, bha iad a' bleith na tre agus chaidh cladach eagach a chruthachadh le mu 800 eilean a tha nan laighe chun an iar agus gu tuath. Mar thoradh air an sin, tha mu 11,800 km a dh'fhaid a-nis ann an oirthir Alba. Nam biodh an oirthir air a sneadh ann an loidhne dhreach, ruigeadh i eadar Alba agus Astrilia.

Seach gu bheil Alba mar phirt de dh'eilean, cha mhr nach eil Alba gu lir air a cuartachadh leis a' mhuir. Tha cuantan Alba (on chladach a-mach gu 12 mhle-mara) a' cmhdach farsaingeachd a tha nas motha na tr-mr Alba agus na h-eileanan cmhla. Nuair a chuireas tu na h-uisgeachan air tr agus aig muir cmhla, tha iad a' danamh suas 13% de chuantan na Roinn Erpa.

Leis an t-suidheachadh againn air oir na sgeilpe mr-thrich, tha an oirthir fhada, farsaingeachd mr mara agus measgachadh shruthan de dh'uisge blth agus fuar a' tighinn cmhla agus a' danamh nan uisgeachan mu chuairt Alba gu bhith nan ite snraichte airson fiadh-bheatha mara agus rainnean. Thathar a' meas gu bheil co-dhi 8,000 gn eadar-dhealaichte ann an cuantan Alba.

Sgrdadh mara, Arcaibh  MNCR/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Grunnd na mara

Tha oirthir fhillte Alba a' toirt buaidh air beatha fo na tuinn. Am measg nan rainnean, tha sgeirean agus poll domhainn.

 Traigh Sheileboist (Seilebost) Eilean na Hearadh  Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

rainnean cladaich

Bidh tuineachadh, iteachas, calachan, rathaidean agus rileachan, gnomhachas, agus o chionn ghoirid, cur-seachadan, a' cur cuideam air an oirthir.Last updated on Friday 17th February 2012 at 12:21 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo