. Puill-mh˛nach - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Puill-mh˛nach / Peat bogs

'S e se˛rsa de thalamh m˛nach a gheibhear air a' mh˛intich a th' ann am boglach fharsaing. Tha se˛rsa eile ann an Alba, rin canar boglach aonaich a gheibhear air talamh fliuch c˛mhnard.

'S ann ann an corra Óite san t-saoghal far a bheil gnÓth-shýde fionnar, fliuch m˛r-chuanach a gheibhear boglach fharsaing. Sna suidheachaidhean sin, bidh c˛inneach boglaich agus lusan eile a' lobhadh gu math slaodach agus mean air mhean bidh iad a' tÓthadh ri chŔile mar mh˛ine. Tha doimhneachd eadar-dhealaichte ann am m˛ine, le cuibheas eadar 0.5 agus 3 meatairean ach chan eil doimhneachd suas gu 8 meatairean neo-Óbhaisteach.

Tha boglach fharsaing ri faighinn air feadh aonaichean na h-Alba ach 's ann aig tuath is an iar as bitheanta a tha i ann an Óiteachan far a bheil le˛idean socair agus droch dhrŔanadh. Seo an Órainn as cumanta ann an Órainneachd nan c˛mhnardan, gu h-Óraidh ann an Ceann a Tuath na GÓidhealtachd agus sna h-Eileanan Siar is Tuath.

'S e boglach fharsaing aon de na h-Órainnean leth-nÓdarra ann an Alba, a' c˛mhdach mu 1.8 millean heactair, 23% de mheudachd ar týre. 'S e Órainn tearc a th' ann am boglach fharsaing air feadh an t-saoghail agus tha earrann mh˛r dhen st˛ras E˛rpach is cruinneil seo ann an Alba.

Carson a tha puill-mh˛nach cudromach?

'S e Órainneachd bhe˛ a th' ann an talamh m˛nach. Tha m˛ine a' tÓthadh ri chŔile aig diofar ýrean agus a' cruthachadh pÓtranan de thomannan is lagan. A' sealltainn sýos oirre, tha a' mh˛inteach leudaichte breacaichte le lochan is lochain.

Tha talmhaichean ar m˛intich ainmeil airson na th' orra de dh'e˛in briodachaidh m˛intich, agus de lusan inntinneach, leithid dr¨chdanan monaidh biastag-itheach agus am m˛than. Ach 's eác˛inneacháas motha a tha an sÓs ann a bhith a' cruthachadhám˛ine.

Tha puill mh˛nach a' toirt buannachdan gu daoine cuideachd:

  • Uisge ri ˛l - tha a' chuid mh˛r den uisge a tha sinn ag ˛l a' tighinn bhon mh˛intich agus 's e seo a' phrýomh ghrýtheid a tha a' toirt blas air mac na braiche no uisge-beatha.
  • Rianachd thuiltean - tha puill-mh˛nach nach eil fosgailte a' st˛radh uisge agus a' cuideachadh le bhith a' cumail ýrean srutha seasmhach air aibhnichean bhradan a thuilleadh air a bhith a' l¨ghdachadh cunnartan tuileachaidhean c˛mhnardan.
  • Ionaltradh chaorach - tha m˛ran de cheÓrnaidhean m˛intich a' beathachadh uain a thŔid a reic airson an reamhrachadh sa ch˛mhnard.
  • Cur-seachad - biodh iad a' sealg nam fiadh ruadh, ag iasgach no a' coiseachd, tha na m˛intichean iomallach cnocach sin a' toirt cur-seachad a tha s˛nraichte Albannach dha luchd-tadhail.

á

á

English versionLast updated on Wednesday 4th April 2012 at 14:05 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo