. Ein is mamailean mintich - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Ein is mamailean mintich / Moorland birds and mammals

Tha cnuic is mintichean na h-Alba a' beathachadh cuid de na gnithean Albannach as omhaigheach, am fiadh ruadh, am maigheach geal, an t-iolaire buidhe agus a' chearc fhraoich.

Tha am fiadh uasal na sheasamh air beinn chorrach na shealladh clasaigeach a bhios mran dhaoine a' ceangal ri Alba. Tha an dthaich a' cur taic ris an ireamh as motha de fhidh ruadh san Roinn Erpa. Cluinnear birean an daimh ann an iomadh gleann aig m dmhair. Ach feumar cothromachadh tuigseach a bhith ann gus eag-elas nam monaidhean a chumail. Ma bhios ro bheag a dh'ionaltradh fidh ann fsaidh an fhs-bheatha cus agus breun. Cuiridh seo bacadh air sol a bhith dol dhan talamh agus cinneachadh. Ma bhios cus ionaltraidh ann chan fhaigh na lusan cothrom a thighinn gu blth agus sol a dhanamh. Mar sin feumar smachd a chumail air ireamh nam fiadh.

Tha cur-seachad seilge air leth cudromach san aonach agus rianachd fhiadh ga mheas ann an Alba aig crr is 100 millean sa bhliadhna dhan eaconamaidh agus losgadh chearcan fraoich ga mheas aig 30 millean sa bhliadhna.

Luchd-iteachaidh na mintich

Tha an t-iolaire buidhe na eun aonaich a tha furasta aithneachadh. Tha an itealadh gun spirn aige, ag irigh os cionn nam beann a' sealltainn gur e sealgair sbailte a th' anns an eun chumhachdach seo. 'S toigh leis an iolaire a nead a dhanamh air stoban creagach do-ruigsinneach far am bi i sbhailte. Tha cuid de nid a bhiosar a' cleachdadh airson iomadh bliadhna agus fsaidh iad sin gu math mr oir thathar a' cur riutha gach bliadhna.

Bidh na h-iolairean ag ithe measgachadh de bhiadh, eadar fidh no caoraich mharbha agus an greallach a bhios stalcairean a' fgail. Ithidh iad coineanaich is maighich gheala cuideachd.

'S iad maighich gheala an t-aon sersa maighich a tha dualach dhuinn. Tha iad air digh gleusta fhaighinn gus breac-riochd a chur orra fhin. Sa gheamhradh, nuair a tha sneachd air an talamh, chitheadh silean biorach iolaire maigheach dhorch gu furasta le cl-raon de shneachd. Agus mar sin bidh maighich ag atharrachadh dath. Sa gheamhradh tha bian tiugh geal orra nach fhaicear san t-sneachd. As t-samhradh is an sneachd air leaghadh, feumar cta r fhaighinn agus mar sin bidh am maigheach a' cur an fhionnaidh agus thig dath donn (uaireannan le lth ghorm) air is bheir seo cothrom co-measgadh nas fhurasta leis an fhraoch.

Chithear maighich gheala tric air mintichean fraoich - aonaichean a th' air an rianachd gus cearcan-fraoich a thladh. Tha cearcan fraoich agus an obair co-cheangailte riutha a' cur gu mr ris an eaconamaidh dhthchail, agus mran dhaoine a' tadhal air na h-aonaichean airson cur-seachadan seilge.

Tha mintichean fraoich a' cmhdach farsaingeachd mhr de na h-aonaichean. Thathas a' losgadh an fhiadh-bheatha no ga ghearradh ann an stiallan gus am bi breac-dhualadh de lusan ga is failleanan ann airson beathaichean a bheathachadh agus lusan nas irde is nas inbhidhe airson fasgadh. Chithear an rianachd seo mar sgdan eadar-dhealaichte air mran chnoc.

English version



Last updated on Wednesday 18th July 2012 at 15:01 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo