. Beanntan, m˛inteach & boglaich - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Beanntan, m˛inteach & boglaich / Mountains, heaths & bogs

Tha beanntan agus monaidhean air feadh a' chruth-týre agus tha iad nam pÓirt chudromach dhe ar fŔin-aithne nÓiseanta. Tha iad a' c˛mhdach mu 60% dhen talamh agus tha iad a' dŔanamh na h-Órainn fiadh-bheatha as motha a tha gun leasachadh a tha air fhÓgail ann am Breatainn.

'S e monaidhean, m˛inteach agus talamh-fe˛ir na prýomh Órainnean a th' air na beanntan. Tha na h-Órainnean Órda sin a' sýneadh bho mhullaich nam beann sýos gu crýochan talamh-Óitich cuartaichte, agus an uair sin gu ruige ýre na mara sa cheann as fhaide tuath agus san iar.

Bhon fhraoch a tha cho pailt gu seileach beinne tearc, agus bho gheÓrr a' mhonaidh chun na h-iolaire bhuidhe, tha na lusan agus na beathaichean a tha be˛ an seo air tighinn suas ris a' ghnÓth-shýde fhliuch, fhiadhaich agus atharrachadh eadar uisge agus turadh.

M˛nadh faisg air └th Maol Ruithe, Siorrachd Pheairt. ę Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

M˛intichean

Faigh a-mach carson a tha monaidhean agus beanntan Alba nam pÓirt cudromach dhe na tha a' dŔanamh na d¨thcha seo cho s˛nraichte.

Coire nan Lochan, Gleann Comhann ęLorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Puill-mh˛nach

Faigh a-mach carson a tha monaidhean agus beanntan Alba nam pÓirt cudromach dhe na tha a' dŔanamh na d¨thcha seo cho s˛nraichte.

Ne˛inean a' fÓs ann an lŔanag aig Battleby ę Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Talamh-fe˛ir

Tha fÓileadh lÓidir lus-an-rýgh agus biastagan mu chuairt a' sealltainn cho beairteach sa tha ar talamh-fe˛ir Órd.

Lus an rýgh (Thyme / Thymus serpyllum) agus Mian Moire (Alpine Ladies Mantle / Alchemilla alpinus). Creagan Ruadh, TŔarmann NÓdair NÓiseanta Beinn Eighe ę Niall Benvie/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

M˛inteach & Preaslach Seilich

Faigh a-mach mu na lusan air monaidhean fiadhaich Alba agus sa phreaslach sheilich. Tha iad a' cumail taic ri iomadh gnŔ...

Creagan comhdaichte le crotal, TŔarmann NÓdair NÓiseanta Taighnis ęLorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn gus dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Creag taobh a-staigh na d¨thcha

Chithear creagan mar phÓirt de dh'Órainnean eile. Tha seo a' dŔanamh Órainn a tha beag ach s˛nraichte.

Damh, TŔarmann NÓdair NÓiseanta - R¨m ę Laurie Campbell/SNH. Airson cead fhaighinn gus dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

E˛in is mamailean m˛intich

Gheibhear fŔidh, an iolaire bhuidhe, geÓrr a' mhonaidh agus cearc-fhraoich air monaidhean Alba.


Ceanglaichean

Lusan beinne

Lusan beinne

Tha dýtheanan beinne a' cur t˛rr dath agus annas air talamh Órd ann an Alba.Last updated on Tuesday 17th July 2012 at 16:34 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo