. Lýonradh gorm - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Lýonraidhean gorma / Green networks

Faodaidh lýonraidhean gorma, a' gabhail a-steach Óitean gorma nar bailtean is nar bailtean m˛ra, cur ri bith-iomadachd agus lýonraidhean Órainne a thuilleadh air a bhith a' tabhann Óiteachan airson am blÓr a-muigh a mhealtainn. Faodaidh lýonraidhean gorma ar cuideachadh gus ceanglaichean a dhŔanamh ri Órainnean a bha roimhe býdeagach airson goireas eadhon nas luachmhoire a chruthachadh dha fiadh-bheatha is dha daoine. Faodaidh iad cothroman a thabhann airson nÓdar a mhealtainn faisg air an dachaigh agus ruigsinneachd shÓbhailte, shocair air falbh bhon rathad a thoirt bhon doras gu Óite-cluiche, goireasan sp˛rs, meadhan bhailtean, seirbheisean ionadail, lýonraidhean frith-r˛idean agus an d¨thaich fharsaing. Tha lýonraidhean gorma a' cuideachadh le bhith a' cruthachadh Óiteachan fallain, tlachdmhor airson fuireach, obrachadh agus dŔanamh gnothachas annta.

Lýonra Ghorm Meadhan na h-Alba

Chaidh Lýonra Ghorm Meadhan na h-Alba external site á(CSGN) a dhearbhadh mar Leasachadh NÓiseanta san dara FrŔam Dealbhachaidh NÓiseanta agus chaidh a cur air bhog gu h-oifigeil air 30 Sultain 2009. Tha sinn a' co-obrachadh le Coimisean na Coilltearachd Alba external site , le ¨ghdarrasan ionadail agus com-pÓirtichean eile airson an lýonra a stŔidheachadh. Bidh an iomairt a' gabhail a-steach na leanas:

  • Meudachadh m˛r ann an leudachadh coillteach airson an t-Óite a dhŔanamh nas guirme, togail a thoirt dha cothroman cur-seachad agus cur ri l¨ghdachadh ann an atharrachadh gnÓth-shýde;
  • A' cuidhteachadh talamh bÓn is fÓs gus ath-nuadhachadh agus a thoirt air ais na Órainneachdan brŔagha airson caochladh fheuman, nam measg gnothachas ¨r;
  • Lýonraidhean leasaichte airson baidhsagaladh is coiseachd, a' brosnachadh 'siubhal nas be˛thaile' gun Óite-obrach is sgoil agus bheir seo cuideachd l¨ghdachadh air lorgan carboin; agus
  • A' togail lýonra ro-innleachdail de dh'Órainnean prýomhachais a ný leasachadh air bith-iomadachd agus a chuireas dýon air m˛ran ghnŔithean.

á

á

English versionLast updated on Wednesday 4th April 2012 at 14:59 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo