. Ubhal-ghortan - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Ubhal-ghoirtean / Orchards

Thairis air an 50 bliadhna mu dheireadh tha Óireamh nan craobhan measa ann an Alba air crýonadh gu cunbhalach. Thathas ag aithneachadh a-nis gu bheil call nan ubhal-ghortan cuideachd na chall dha bith-iomadachd a thuilleadh air call mheasan annasach is ionadail.

Ubhal-ghortan Gleann Chluaidh

Tha Gleann Chluaidh air leth ainmeil airson ubhal-ghortan ged a tha iad sin air crýonadh cuideachd. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu ubhal-ghortan Gleann Chluaidh faic:

Pr˛iseactan eile mu ubhal-ghortan is e˛laichean

Tha pr˛iseactan is e˛laichean ann a tha ag Órdachadh stŔidheachadh ubhal-ghortan ann an gÓrraidhean sgoiltean agus ann an Óiteachan freagarrach eile le gnŔithean mheasan a tha soirbheachail ann an Alba.

Tha eisimpleir den obair-phr˛iseict seo air a ghabhail a-steach ann an Sgr¨dadh air ubhal-ghortan traidiseanta ann an Gleann Foirthe (2009)  PDF document .

Pr˛iseactan coimhearsnachd

á

á

English version  external siteLast updated on Thursday 20th March 2014 at 14:46 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo