. Garden for Life Forum - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Garden For Life Forum

Aithris r¨in

'S e com-pÓirteachas de bhuidhnean a tha ag obair ann an Alba a th' ann an Garden for Life. Tha a phrýomh amasan mar a leanas:

  • Tlachd is tuigse mu bhith-iomadachd Órdachadh
  • Taic a thoirt dha gÓirneilearan airson buannachd bith-iomadachd na h-Alba
  • Buannachdan gÓirneilearachd airson slÓinte is deagh-ghean Órdachadh

Cumhachan iomraidh

Tha sinn a' creidsinn gun urrainn dhuinn na h-amasan sin a choileanadh mar a leanas:

  • Ag Órdachadh gÓirneilearachd sheasmhach mar dh˛igh air tlachd is tuigse dhaoine mu bith-iomadachd is ar fiadh-bheatha a mheudachadh
  • A' brosnachadh is a' toirt comas dha barrachd dhaoine a bhith a' gÓirneilearachd ann an d˛igh seasmhach le aire do fhiadh-bheatha
  • A' toirt taic dha buannachdan Órainneachd is slÓinteil nuair a tha daoine a' fÓs an cuid bidhe fhŔin
  • A' brosnachadh rannsachadh a bheir fiosrachadh is taic dha poileasaidh poblach aig gach ýre, airson buannachdan bith-iomadachd is slÓinte phoblach ann an Alba
  • A' roinn deagh chleachdadh eadar buidhnean caidreachail Garden for Life, gus am faigh sinn air obrachadh c˛mhla airson ar n-amasan a choileanadh sna d˛ighean as buadhaiche is as Ŕifeachdaiche

Am F˛ram

Tha na buidhnean a tha liostaichte fo cheanglaichean dÓimheil nam buill de Garden for Life Forum. Bidh am F˛ram a' coinneachadh gu cunbhalach airson bruidhinn agus a thighinn gu co-dh¨naidhean mu thachartasan agus airson beachdachadh air d˛ighean gus taic a chur ris a' phr˛gram.

DŔ a bhios am F˛ram a' dŔanamh?

Bidh buidhnean a bhuineas dhon Fh˛ram a' coinneachadh gu cunbhalach airson aontachadh mu phlanaichean is ro-innleachdan, fiosrachadh a roinn agus a bhith ag obair c˛mhla air pr˛iseactan. Tha iad air sreath de sheachd bhileagan an-asgaidh, Garden for Life, a dheasachadh a thathas a' sgaoileadh dhan mh˛r shluagh tro sanasachadh lusan ionad gÓirneilearachd, agus aig fŔilltean, sgoiltean, tachartasan coimhearsnachd etc. Gheibhear cuideachd air an toirt a-nuas:

DŔan GÓirneilearachd Beatha - agus thig nas dl¨ithe ri nÓdar!

á

á

English versionLast updated on Monday 27th August 2012 at 14:24 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo