. └rainnean & Eag-shiostaman - Scottish Natural Heritage
skip to main content

└rainnean & eag-shiostaman / Habitats & ecosystems

Tha iomadh se˛rsa Órainn bheairteach ann an Alba. Chaidh iad sin a dhealbh le atharrachaidhean nÓdarra sna creagan, anns an ¨ir, cruthan-týre, na cuantan a tha mun cuairt agus a' ghnÓth-shýde chaochlaideach a th' againn. Bha pÓirt chudromach cuideachd aig linntean de thuathanachas agus aig daoine.

Tha cuid de dh'Órainnean Alba ionmholta aig ýre na cruinne. Leis a' ghnÓth-shýde fhionnar, fhliuch a th' againn, tha cuid dhe na boglaichean agus dhe na coilltean daraich as fheÓrr san Roinn E˛rpa againn. Chan fhaighear leithid nam machraichean lÓn dhýtheanan a tha sna h-Eileanan Siar agus na h-iomairean shligean-lasrach ann an Óite eile ach air taobh siar Alba agus ╚irinn.

Faigh a-mach barrachd mu Órainnean Alba, na gnŔithean a th' annta agus carson a tha iad cho cudromach do dhaoine.

Coille beithe ęLorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Coille

Eadar glinn fhasgach agus cladaichean creagach, talamh torrach, ýosal agus beanntan, tha m˛ran ghnŔithean coille ann an Alba.

TŔarmann NÓdair NÓiseanta Beinn Eighe ęSNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Beanntan, m˛inteach & boglaich

Faigh a-mach carson a tha beanntan agus monaidhean Alba cudromach an car a bhith a' dŔanamh na d¨thcha againn cho s˛nraichte.

Na Tathagan agus Abhainn Ceann Loch I¨ a' sruthadh a-steach do Loch Ma-Ruibhe ęLorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Lochan, aibhnichean is talamh fliuch

Rannsaich sgýrean fliuch Alba - sruthan beinne agus abhainn chumhachdach; pollag bheag agus doimhneachd lochan; boglach ýosal agus fŔithean.

Crodh organach agus laoigh aig Whitmuir, tuathanas organach faisg air Peebles ęLorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Talamh tuathanais is talamh croitearachd

Chaidh cuid mhath dhe na seallaidhean-týre inntinneach ann an Alba a chruthachadh le ginealaich de thuathanaich agus de chroitearan a bha ag Óiteach an fhearainn.

Traigh Sgarastadh, Eilean na Hearadh ę Lorne Gill  D16/08316 Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Cladach is muir

Ge bith cÓit a bheil thu ann an Alba, chan eil thu uair sam bith nas fhaide na 65km on mhuir. Tha cladaichean agus cuantan Alba iongantach, eadar-dhealaichte agus lÓn beatha.

Flataichean Órda Ós a' Mhonadh Beannach, Glaschu ęLorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

└itean gorma bhailtean & gÓrraidhean

Tha an Órainneachd bhailteil cudromach oir tha i a' cumail ceangal eadar daoine agus nÓdar.Last updated on Friday 31st August 2012 at 11:01 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo