. Foillseachaidhean Gàidhlig - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Foillseachaidhean Ghàidhlig / Gaelic publications

Tha na foillseachaidhean Ghàidhlig uile ri fhaighinn ann an cruth PDF air an làrach seo agus tha cuid ri fhaighinn mar leth-bhreac cruaidh a bharrachd. Ma tha thu ag iarraidh leth-bhreac cruaidh cuir fios gu 01738 458530 no pubs@snh.gov.uk agus thèid leth-bhreac a chur sa phost thugad an asgaidh ma tha thu air taobh a-staigh an RA.

Chithear foillseachaidhean Gàidhlig Dualchas Nàdair na h-Alba uile ann an catalog nam foillseachaidhean.

Irisean -  ©SNH Airson fiosrachadh mu cḥraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ̀omhaighean Dualchas Nàdair na h-Alba air F̣n 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Artaigilean

Artaigilean Gàidhlig mu dheidhinn atharrachadh gnàth-sh́de, a' sàbhaladh cat-fiadhaich na h-Alba, a' toirt air ais b́obharan agus ṃran a bharrachd...

A' Ghàidhlig air Aghaidh na T́re / Gaelic in the landscape publication. © SNH. Airson fiosrachadh mu cḥraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ̀omhaighean Dualchas Nàdair na h-Alba air F̣n 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

A' Ghàidhlig air aghaidh na t́re

Sreath de leabhraichean dà-chànanach a' moladh an dlùth-chàirdeas eadar a' Ghàidhlig agus ar t́rean.

Leabhar - Innse Gall © SNH. Airson fiosrachadh mu cḥraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ̀omhaighean Dualchas Nàdair na h-Alba air F̣n 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Bileagan is eile

Thoir sùil air leabhraichean is bileagan eile a tha ri fhaighinn anns a' Ghàidhlig agus gu dà-chànanach.

Gu Nàdarrach Albannach - Cat-fiadhaich na h-Alba ©SNH. Airson fiosrachadh mu cḥraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ̀omhaighean Dualchas Nàdair na h-Alba air F̣n 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Gu Nàdarrach Albannach

Tha na leabhraichean seo ag innse mu dheidhinn diofar ghnèithean a bhuineas do dh'Alba...cait-fhaidhaich, dealain-dè, ṛin agus ṃran a bharrachd!