. Faclan Ndair - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Faclan Ndair / Dictionary of Gaelic Nature Words


Gidhlig / Gaelic Eile / Alternative Iolra / Plural Beurla / English ist / Audio
abhainn
f
sruth m, allt m
aibhnichean, sruthan, uillt
river
beinn
f
beanntan
mountain
bruach
f
river bank
clach-aoil
f
limestone
cladach
m
cladaichean
shore / stony beach
coille
f
coilltean
forest
creag
f
creagan
rock
crios na Cruinne
m
crios a' mheadhain (masc), crios-meadhain (masc)
criosan na Cruinne, criosan a' mheadhain, criosan-meadhain
equator
cruth-tre
m
dealbh-tre m, sealladh-tre m
cruthan-tre, dealbhan-tre, seallaidhean-tre
landscape
MP3
daingneach
m
stronghold
MP3
deigh
f
eigh f
deighean, eighean
ice
dn-gainmhich
m
docan ginmhiche
din-ghainmhich
sand dune
eigh-sruth
m
eigh-shruthan
glacier
feur
m
grass, hay
feurach baile
m
feurach coitcheann m, gerraidh m
feurachan baile, feurachan coitcheann, gerraidhean
common grazing
Cl-cinn is the traditional word used in crofting villages - ie at the far side of the end of the village land.
MP3
fo-abhainn
f
leas-abhainn f
fo-aibhnichean, leas-aibhnichean
tributary
MP3
fosail
m
fosailean
fossil
loch for-uisge
m
freshwater loch
maoim-slibhe
f
maoimean-slibhe
landslide
maoim-sneachda
f
maoimean-sneachda
avalanche
Whereas English adopted a French word 'avalanche', there is a native Gaelic word for the same phenomenon - maoim-sneachda 'gushing forth of snow' - reflecting the fact that avalanches have always been part of life in the Scottish mountains.
minnear
m
minnirean
mineral
mine
f
peat
minteach
f
mintichean
moor, heath
moiran
m
moiranan
moraine
monadh
m
monaidhean
mountain, range, high lying moorland
The common Gaelic word monadh 'mountain, range' originated in Pictish. It has a cognate in the Welsh mynydd.
morghan
m
shingle
mr-ghil
f
mr-ghilean
gorge / ravine
mr-roinn
f
mr-thr (f)
mr-roinnean, mr-threan
continent
pollag
f
pollagan
pond
poll-mnach
m
puill-mhnach
peat bog
searbhachadh a' chuain
m
ocean acidification
sruth
m
sruthan
stream, current
stuagh
f
tonn m
stuaghan, tuinn/tonnan
wave
smainn
f
ataireachd f
swell (of the sea)
MP3
talamh-itich
m
arable land, cultivated land
talamh-feir
m
grassland
talamh fliuch
m
sliabh m (Tiree)
talamhan fliucha, slibhtean
wetland
talamh fluich osal
m
lowland wetland
trigh
f
trighean
sandy beach
ts-uisge
m
tis-uisge
headwater
uamh
f
uamhan
cave
ir
f
soil
uisge-aiteimh
m
meltwater