. Faclan Ndair - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Faclan Ndair / Dictionary of Gaelic Nature Words


Gidhlig / Gaelic Eile / Alternative Iolra / Plural Beurla / English ist / Audio
ailean donn
m
aileanan donna
meadow brown butterfly
(Maniola jurtina)
anemone cladhaich
m
anemonaidhean cladhaich
burrowing anemone
(Cerianthus lloydii)
anemone drlseanach
m
coch dhelrach na maighdinn-mhara f
anemonaidhean drlseanach, cochan delrach na maighdinn-mhara
fireworks anemone
(Pachycerianthus multiplicatus)
anemone tiba
m
anemonaidhean tiba
tube anemone
Tha a dh dhe na tr anemonaidhean tiba ann am Breatainn snraichte do dh'Alba. Two of the three tube anemones found in Britain are special to Scotland.
an t-umhach beag
m
umhachan beaga
small copper butterfly
(Lycaena phlaeas)
argas Albannach
m
argasan Albannach
Scotch Argus butterfly
(Erebia aethiops)
argas donn tuathach
m
argasan donna
Northern Brown Argus butterfly
(Aricia artaxerxes)
boiteag
f
cnuimh f, durrag f
cnuimhean, durragan
worm
(Eumetazoa (subkingdom) spp.)
MP3
bratag
f
burras m
bratagan, burrais
caterpillar
(Lepidoptera (Order) spp.)
burras is used more commonly for hairy species
MP3
bratag (lemann mpire)
f
burras (leman mpire) m
bratagan (lemann mpire), burrais (leman mpire)
caterpillar (emperor moth)
breabadair
m
fidhleir nan casan fada m
breabadairean, fidhlearan nan casan fada
daddy-long-legs, cranefly
(Tipulidae spp.)
The Gaelic name 'breabadair' means 'weaver' and fdhleir na casan fada means fiddler with the long legs. Also traditionally known as Alasdair Mr nam pollagan (Big Alasdair of the ponds) and snthad an duine mhairbh (dead man's needles).
cerd-dubhan
m
cerd-dubhain
Northern dung beetle
(Aphodius lapponum)
MP3
coch na maighdinn-mara
f
coch na muice mara f, cochag-thrghad f, anemone na mara m
cochan na maighdinn-mara, cochagan-traghad, cochan na muice mara, anemondaidhean na mara
sea anemone
(Actiniaria spp.)
MP3
cnuimh
f
gith f
cnuimhean, githean
maggot
(Diptera (Order) spp.)
creithleag
f
cloitheag f
creithleagan, cloitheig
cleg / gadfly
(Tabanidae (Family) spp.)
MP3
creithleag nan each
f
creithleagan nan each
horsefly
(Tabanidae (Family) spp.)
MP3
cron-mhial
sglatair m
cron-mhialan, sglatairean
slater
(Isopoda (Order) spp.)
crosgag iteach
f
lus-iteach thuathach m
crosgagan iteach
northern feather star
(Leptometra celtica)
cruinneag a' chinn a Tuath
f
cruinneagan a' chinn a Tuath
northern damselfly
(Coenagrion hastulatum)
MP3
cruinneag chaochlaideach
f
cruinneagan caochlaideach
variable damselfly
(Coenagrion pulchellum)
MP3
cruinneag chumanta
f
cruinneagan cumanta
common blue damselfly
(Enallagma cyathigerum)
MP3
cruinneag dhearg
f
cruinneagan dearga
large red damselfly
(Pyrrhosoma nymphula)
MP3
cruinneag ghrinn
f
cruinneagan grinn
blue-tailed damselfly
(Ischnura elegans)
MP3
cruinneag liath
f
cruinneagan liatha
azure damselfly
(Coenagrion puella)
MP3
c-fionna
seabhag-lomann
hawk-moth
(Sphingidae (Family) spp.)
MP3
cuileag
f
cuileagan
fly
(Dipetera (Order) spp.)
MP3
cuileag aibhne
f
cuileagan aibhne
riverfly
cuileag iadhach
f
cuileagan iadhach
hoverfly
cuileag iadhach a' chrithinn
f
cuileagan iadhach a' chrithinn
aspen hoverfly
cuileag-shnomhain
f
cuileagan-snomhain
glow-worm
(Lampyris noctiluca)
MP3
damhan-allaidh
m
poca-salainn m
damhain-allaidh, pocannan-salainn
spider
(Arachnida (Class) spp.)
Poca-salainn is literally 'bag of salt'; damhan-allaidh is 'wild little stag'.
MP3
daolag
f
daolagan
beetle
(Coleoptera spp.)
daol chaoch
f
daoil chaoch
stag-beetle
(Lucanus cervus)
dealan-d
m
dearbadan-d m, tarmachan-d m
dealanan-d / dealain-d, dearbadain-d, tarmachain-d
butterfly
(Lepidoptera (Order) spp.)
Means 'God's fire'. Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
MP3
dealan-d beag geal
m
dealanan-d bheaga gheala
small white butterfly
(Pieris rapae)
Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
dealan-d buidhe na seamraig
m
dealanan-d buidhe na seamraig
clouded yellow butterfly
(Colias croceus)
The yellow butterfly of the clover. Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
dealan-d dorch-uaine
m
dealanan-d dhorch-uaine
dark green fritillary butterfly
(Argynnis aglaja)
The Gaelic name means 'the dark green butterfly'. Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
dealan-d flr na cuthaige
m
dealanan-d flr na cuthaige
orange tip butterfly
(Anthocharis cardamines)
Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
dealan-d mr geal
m
dealanan-d mhra gheala
large white butterfly
(Pieris brassicae )
Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
dealan-d na cluaran
m
dealanan-d na cluaran
painted lady butterfly
(Vanessa cardui)
Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
dealan-d na cromaig geal
m
dealanan-d na cromaig gheala
comma butterfly
(Polygonia c-album)
Means butterfly with the white comma. Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
dealan-d na cuilinn
m
dealanan-d na cuilinn
holly blue butterfly
(Celastrina argiolus)
Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
dealan-d na deanntaig beag
m
dealan-d na feanntaig beag
dealanan-d na deanntaig bheaga
small tortoiseshell butterfly
(Aglais urticae)
Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
dealan-d na gairlich callaide
m
dealan-d na ceusadairean m
dealanan-d na gairlich callaide, dealain-d nan ceusadairean
green-veined white butterfly
(Pieris napi)
Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
dealan-d nam boglaichean
m
dealanan-d nam boglaichean
marsh fritillary butterfly
(Euphydryas aurinia)
Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
dealan-d nan oirean-neamhnaid beag
m
dealanan-d nan-oirean neamhnaid bheaga
small pearl-bordered fritillary butterfly
(Boloria selene)
Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
dealan-d nan oirean neamhnaideach
m
dealanan-d nan oirean neamhnaideach
pearl-bordered fritillary butterfly
(Boloria euphrosyne)
Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
MP3
dealan-d roinne stiallach corcarach
m
dealanan-d roinne stiallach corcarach
purple hairstreak butterfly
(Neozephyrus quercus)
Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
dealan-d roinne stiallach uaine
m
dealanan-d roinne stiallach uaine
green hairstreak butterfly
(Callophrys rubi)
Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
farachan
m
farachain
deathwatch beetle
(Xestobium rufovillosum)
MP3
feursann
f
feursannan
warble fly
(Hydrophoria lancifer)
MP3
feusgan
m
feusgain
mussel
( )
MP3
feusgan gobhlach
m
feusgain ghobhlach
fan mussel
( Atrina pectinata (fragilis))
feusgan nan each
m
clab-dhubh
feusgain nan each, claban-dubhaidh
horse mussel
(Modiolus modiolus)
feusgan neamhnaid for-uisge
m
an t-slige mhadaidh f, madadh-uisge m
feusgain neamhnaid for-uisge, sligean madaidh, madaidhean-uisge
freshwater pearl mussel
(Margaritifera (Margaritifera) margaritifera)
fionnan-feir
m
brobhadan m
fionnain-fheir, brobhadain
grasshopper
(Orthoptera (Order) spp.)
giomach Spinnteach
m
giomach creige
giomaich Spinnteach, giomaich creige
crayfish
(Palinurus elephas )
gbhlag
f
fiolan-gbhlach m
gbhlagan, fiolanan-gbhlach
earwig
(Forficula auricularia)
impire corcarach
m
impirean corcarach
Emperor moth
(Saturnia pavonia)
MP3
lemann
m
lemainn
moth
(Lepidoptera (Order) spp.)
MP3
lemann a' chil
m
lemainn a' chil
large white moth
(Pieris brassicae )
lemann donn
m
lemainn donn
meadow brown moth
(Maniola jurtina)
lon-chraois
m
cuileag-Chitein f
loin-chraois, cuileagan-Citein
mayfly
(Ephemeroptera spp.)
MP3
meanbh-fhrde
f
biastag
meanbh-fhrdean, biastagan
insect
mial-fhiodha
f
mialan-fiodha
woodworm
(Anobium punctatum)
MP3
igheag bhragha
f
igheagan bragha
beautiful demoiselle damselfly
(Calopteryx virgo)
Its Gaelic name means 'the beautiful small young one'.
MP3
igheag ghleansach
f
igheagan gleansach
banded demoiselle damselfly
(Calopteryx splendens)
The Gaelic name means 'the shiny small young girl'.
MP3
ruagaire ceithir-bhallach
m
ruagairean ceithir-bhallach
four-spotted chaser dragonfly
(Libellula quadrimaculata)
Gaelic name means 'chaser with four spots'.
MP3
ruagaire leathann
m
ruagairean leathann
broad-bodied chaser dragonfly
(Libellula depressa)
MP3
seangan
m
seanganan
ant
(Formicidae (Family) spp.)
MP3
seilcheag
f
seilcheagan
snail
(Gastropoda (Class) spp.)
Snails were traditionally applied as a cure for warts.
MP3
seilcheag eadar-thrghaidh
f
seilcheagan eadar-thrghaidh
intertidal snail
(Gastropoda (Class) spp.)
seillean
m
seilleanan
bee
(Apoidea (Superfamily) spp.)
MP3
seillean crdair cumanta
m
seilleanan crdair cumanta
common carder bee
(Bombus pascuorum)
seillean crdair na cinnich
m
seilleanan crdair na cinnich
moss carder bee
(Bombus muscorum)
'Carder' refers to their nest building.
seillean crdair nan lurgann dearg
m
seilleanan crdair nan lurgann dearg
red-shanked carder bee
(Bombus ruderarius)
seillean-domhain
m
seillean-lunndach m
seilleanan-domhain, seilleanan-lunndach
drone-bee
(Apis mellifera)
seillean-meala
m
seilleanan-meala
honeybee
(Apis mellifera)
seillean-mr
m
seileanan-mra
bumblebee
(Bombus spp.)
MP3
seillean-mr a' bhlir-fhraoich
m
seilleanan-mra a' bhlir-fhraoich
heath bumblebee
(Bombus jonellus)
seillean-mr a' chrios bhriste
m
seilleanan-mra a' chrios bhriste
broken belted bumblebee
(Bombus soroeensis)
seillean-mr an earbaill bhin
m
seilleanan-mra an earbaill bhin
white tailed bumblebee
(Bombus lucorum)
seillean-mr an earbaill bhuidhe-bhn
m
seilleanan-mra an earbaill bhuidhe-bhn
buff-tailed bumblebee
(Bombus terrestris)
seillean-mr an earbaill dheirg
m
seilleanan-mra an earbaill dheirg
red-tailed bumblebee
(Bombus lapidarius)
seillean-mr buidhe
m
seilleanan-mra buidhe
great yellow bumblebee
(Bombus distinguendus)
MP3
seillean-mr cuthaig bharbut
m
seilleanan-mra cuthaig bharbut
barbut's cuckoo bumblebee
(Bombus (Psithyrus) barbutellus)
seillean-mr earball-bn a' Chinn a Tuath
m
seilleanan-mra earball-bn a' Chinn a Tuath
northern white-tailed bumblebee
(Bombus magnus)
seillean-mr grraidh
m
seilleanan-mra grraidh
garden bumblebee
(Bombus hortorum)
seillean-mr na cuthaig achaidh
m
seilleanan-mra na cuthaig achaidh
field cuckoo bumblebee
(Bombus (Psithyrus) campestris)
seillean-mr na cuthaig coille
m
seilleanan-mra na cuthaig coille
forest cuckoo bumblebee
(Bombus (Psithyrus) sylvestris)
seillean-mr na cuthaig shiopsaich
m
seilleanan-mra na cuthaig shiopsaich
gypsy cuckoo bumblebee
(Bombus (Psithyrus) bohemicus)
seillean-mr nan dearcan-fraoich
m
seilleanan-mra nan dearcan-fraoich
bilberry bumblebee
(Bombus monticola)
seillean-mr trth
m
seilleanan-mra trtha
early bumblebee
(Bombus pratorum)
slige lasrach
f
sligean lasrach
flameshell
(Limaria hians)
smrag ghleansach
f
smragan gleansach
brilliant emerald dragonfly
(Somatochlora metallica)
The Gaelic name means 'the shiny emerald'.
MP3
smrag na mintich
f
smragan na mintich
northern emerald dragonfly
(Somatochlora arctica)
MP3
smrag umha-dhathte
f
smragan umha-dhthte
downy emerald dragonfly
(Cordulia aenea)
speach
f
connspeach f
speachan, connspeachan
wasp
(Hymenoptera (Order) spp.)
srdagan breac
f
srdagain breaca
chequered skipper butterfly
(Carterocephalus palaemon)
tarbh-nathrach
m
tairbh-nathrach
dragonfly
(Odonata (Order) spp.)
MP3
tarbh-nathrach a' Chinn a Deas
m
Southern hawker dragonfly
(Aeshna cyanea)
MP3
tarbh-nathrach ballach
m
tairbh-nathrach bhallach
migrant hawker dragonfly
(Aeshna mixta)
MP3
tarbh-nathrach dollaideach
m
tairbh-nathrach dhollaideach
vagrant emperor dragonfly
(Hemianax ephippiger)
MP3
tarbh-nathrach gaoisideach
m
tairbh-nathrach ghaoisideach
hairy dragonfly
(Brachytron pratense)
MP3
tarbh-nathrach gathair cumanta
m
tairbh-nathrach ghathair chumanta
common/ Highland darter dragonfly
(Sympetrum nigrescens)
tarbh-nathrach gathair dearg-fhitheach
m
tairbh-nathrach ghathair dhearg-fhitheach
red-veined darter dragonfly
(Sympetrum fonscolombii)
tarbh-nathrach mpireil
m
tairbh-nathrach mpireil
emperor dragonfly
(Anax imperator)
MP3
tarbh-nathrach liath
m
tairbh-nathrach liatha
azure hawker dragonfly
(Aeshna caerulea)
tarbh-nathrach nan cuilcean
m
tairbh-nathrach nan cuilcean
common hawkerdragonfly
(Aeshna juncea)
The Gaelic names means 'dragonfly of the rushes'
MP3
tarbh-nathrach rfhinneach
m
tairbh-nathrach rthinneach
golden-ringed dragonfly
(Cordulegaster boltonii)
MP3
tarbh-nathrach ruadh
m
tairbh-nathrach ruadha
brown hawker dragonfly
(Aeshna grandis)
MP3
tarbh-nathrach uachdarair dreach
m
tairbh-nathrach uachdarair dreach
keeled skimmer dragonfly
(Orthetrum coerulescens)