. Faclan Ndair - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Faclan Ndair / Dictionary of Gaelic Nature Words


Gidhlig / Gaelic Eile / Alternative Iolra / Plural Beurla / English ist / Audio
Achd Fiadh-bheatha 's Dthcha na Roghachd Aonaichte
f
UK Wildlife and Countryside Act
preaslach
m
undergrowth
cnag-trghad
m
cnan mara m
cnagan-trghad, cnain mhara
urchin
tarbh-nathrach dollaideach
m
tairbh-nathrach dhollaideach
vagrant emperor dragonfly
(Hemianax ephippiger)
MP3
cruinneag chaochlaideach
f
cruinneagan caochlaideach
variable damselfly
(Coenagrion pulchellum)
MP3
earball eich caol
m
variegated horsetail
(Equisetum variegatum)
Meaning: slender horsetail. More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
fsmhorachd
f
fs-bheatha f
vegetation
MP3
fsmhorachd
f
fs-bheatha
vegetation
fiatghal
m
fiatghail
vetch
(Vicia spp.)
crann-fona
m
cruinn-fhona
vine
Plural also spelt as croinn or crainn.
corail bn-dhearg
m
corailean bn-dhearg
violaceous fairy club
(Clavaria zollingeri)
lus na nathrach
m
lusan na nathrach
viper's bugloss
(Echium vulgare)
The Gaelic name means 'Adder's plant'.
eun grunnachaidh
m
ein ghrunnachaidh
wader
donnag bhallach
f
donnag a' bhalla f
donnagan ballach, donnagan a' bhalla
wall butterfly
(Lasiommata megera)
r a' bhalla
m
wall-rue
(Asplenium ruta-muraria)
More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
lus leth an t-samhraidh
m
lusan leth an t-samhraidh
wallflower
(Erysimum cheiri)
The Gaelic name means 'Half of Summer Plant'.
MP3
each-mara
f
eich-mhara
walrus
(Odobenus rosmarus)
feursann
f
feursannan
warble fly
(Hydrophoria lancifer)
MP3
speach
f
connspeach f
speachan, connspeachan
wasp
(Hymenoptera (Order) spp.)
uisge
m
brn m
water
'Brn' is used in Lewis and some other places.
machall uisge
m
machall uisge
water avens
(Geum rivale)
MP3
raineach uisge
f
water fern
(Azolla filiculoides)
More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
earball eich uisge
m
water horsetail
(Equisetum fluviatile)
More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
mial-uisge
f
mialan-uisge
water louse
snagan-allt
m
gearradh dubh nan allt m
snaganan allt, gearraidhean dubha nan allt
water rail
(Rallus aquaticus)
The Gaelic means 'little creeping one of burns'.
MP3
dallag-uisge
f
famh-bhual m/f
dallagan-uisge, famhan-bual
water shrew
(Neomys fodiens)
The Gaelic name means 'the small blind water one'.
MP3
famhalan
m
lamhallan m, radan-uisge m
famhalain, lamhallan, radain-uisge
water vole
(Arvicola amphibius)
MP3
eun uisge
m
ein uisge
waterfowl
MP3
duilleag-bhthte
f
duilleagan-bthte
waterlily
(Nymphaea alba)
The Gaelic name means 'drowned leaf'.
MP3
stuagh
f
tonn m
stuaghan, tuinn/tonnan
wave
ceapan-cire
m
ceapanan-cire
waxcap
(Hygrophoraceae (Family) spp.)
balgan-buachair cupa-cireach
m
balgan-buachair cupa-cireach
waxcap mushroom
(Hygrocybe)
gocan creanach
m
gocan creanach
gocannan creanach
waxwing
(Bombycilla garrulus)
The Gaelic names means 'Red mutterer'.
neas bheag
f
neasan beaga
weasel
(Mustela nivalis)
luibh
m
luibhean
weed
Can also mean herb.
talamh fliuch
m
sliabh m (Tiree)
talamhan fliucha, slibhtean
wetland
muc-mhara
f
mucan-mara
whale
The Isle of Muck is Eilean nam Muc 'the isle of the whales'
br-gheal
m
clacharan
brthan-geala
wheatear
(Oenanthe oenanthe)
The Gaelic name means 'white belly'.
MP3
eun-Bealltainn
m
amadan-Bealltainn
ein-Bhealltainn, amadain-Bhealltainn
whimbrel
(Numenius phaeopus)
The name 'amadan-Bealltainn' means the fool of Beltane, because of when it appears and how easy it is to hunt.
gocan
m
gocan-cnaisg m, ultag f
gocain, gocain-chonaisg, ultagan
whinchat
(Saxicola rubetra)
geal
white (colour)
'Bn' is also used to describe something that is white or fair.
coirean bn
m
coireanan bna
white campion
(Silene latifolia)
The Gaelic name means 'Little White Cauldron' due to the shape of it's flowers.
MP3
anamoin bn badanach
m
anamoinean bna badanach
white cluster anemone
(Parazoanthus anguicomus)
deanntag bhn
f
teanga mhn f
deanntagan bna, teangan mne
white deadnettle
(Lamium album)
MP3
ball-osaig cas-gheal
m
buill-osaig chas-gheal
white stalk puffball
(Tulostoma niveum)
seillean-mr an earbaill bhin
m
seilleanan-mra an earbaill bhin
white tailed bumblebee
(Bombus lucorum)
leumadair bn-ghobach
m
deilf gheal-ghobach f,
leumadairean bn-ghobach, deilf gheal-ghobach
white-beaked dolphin
(Lagenorhynchus albirostris)
gadh-bhlr
m
geidh-bhlr
white-fronted goose
(Anser albifrons)
MP3
leumadair cliathaich-bhin
m
deilf chliathaich-ghil f
leumadairean cliathaich-bhin, deilf chliathaich-ghil
white-sided dolphin
(Lagenorhynchus acutus)
gealan-coille
m
gealanan-coille
whitethroat
(Sylvia communis)
MP3
cuidhteag
f
cuidhteagan
whiting
(Merlangius merlangus)
glas-lach
f
glas-lachan
wigeon
(Anas penelope)
MP3
fiadhaich
allaidh
wild
torc fiadhaich
m
torc nimhe m
tuirc fhiadhaich, tuirc nimhe
wild boar
(Sus scrofa)
MP3
gobhar-fhiadhaich
goibhrean-fiadhaich
wild goat
(Capra hircus)
Can be either masculine or feminine.
MP3
rdugh Eun Fiadhaich
m
Wildbirds Directive (the)
cat-fiadhaich
m
fiadh-chat m
cait-fhiadhaich, fiadh-chait
wildcat
(Felis silvestris)
MP3
fiadh-bheatha
f
wildlife
MP3
Achd Fiadh-bheatha agus Dthcha
f
Wildlife and Countryside Act
MP3
seileach
m
seilich
willow
(Salix spp.)
Older name 'suil' is letter 's' in Gaelic alphabet.
MP3
blth an t-seilich
m
cluigean-seilich m
blthan an t-seilich, cluigeanan-seilich
willow catkins
(Salix spp.)
MP3
preaslach seilich
m
willow scrub
cronag-ghiuthais
f
cronagan-giuthais
willow warbler
(Phylloscopus trochilus)
seileachan
m
seileachain
willowherb
(Epilobium spp.)
MP3
raineach chinnich MhicUilleim
f
Wilson's filmy-Fern
(Hymenophyllum wilsonii)
More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
gaoth
f
gaothan
wind
sgiath
wing (of a bird or insect)
geamhradh
m
geamhraidhean
winter (season)
MP3
luibh uireach
f
wireweed (non-native)
(Sargassum muticum)
gruag na bana-bhuidsich
f
gruagan na bana-bhuidsich
witches' hair
(Alectoria sarmentosa)
madadh-allaidh
m
madaidhean-allaidh
wolf
(Canis lupus)
MP3
lus na gaoithe
m
flr na gaoithe m
lusan na gaoithe, flraichean na gaoithe
wood anemone
(Anemone nemorosa)
The Gaelic name means 'Flower of Wind'. Anemone cames from the Greek for wind 'anemos'
MP3
machall coille
m
machall coille
wood avens
(Geum urbanum)
MP3
earball eich coille
m
wood horsetail
(Equisetum sylvaticum)
More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
luch-coille
f
luchan-coille
wood mouse
(Apodemus sylvaticus)
calman-coille
m
calmain-choille
wood pigeon
(Columba palumbus)
MP3
ceileiriche-coille
m
ceileirichean-coille
wood warbler
(Phylloscopus sibilatrix)
MP3
cearc-coille
f
cearcan-coille
woodcock (female)
(Scolopax rusticola)
MP3
coileach-coille
m
corman-coillteach m
coilich-choille, cormain-choillteach
woodcock (male)
(Scolopax rusticola)
MP3
coille
f
fearann coillteach
coilltean, fearainn choillteach
woodland
MP3
Urras nan Coilltean
m
Woodland Trust
mial-choille
f
corra-chosag f, sglatair m
mialan-coille, corra-chosagan, sglatairean
woodlouse
(Isopoda (Order) spp.)
MP3
mion-raineach
f
mion-rainich
woodsia
Meaning: diminutive fern. More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
mial-fhiodha
f
mialan-fiodha
woodworm
(Anobium punctatum)
MP3
cinneach gruaig chlimhe
f
cinnich gruaig chlimhe
woolly hair moss
(Racomitrium lanuginosum)
seileach-olach
m
seilich olach
woolly willow
(Salix lanata)
MP3
boiteag
f
cnuimh f, durrag f
cnuimhean, durragan
worm
(Eumetazoa (subkingdom) spp.)
MP3
muc-creige
f
mucan-creige
wrasse
(Labridae)
dreathan donn
m
drelan
dreathain-donna, drelain
wren
(Troglodytes troglodytes)
MP3
lus chasgadh na fala
m
lusan casgadh na fala
yarrow
(Achillea millefolium)
buidhe
yellow (colour)
breacan buidhe
m
breacain bhuidhe
yellow wagtail
(Motacilla flava)
bodach nan claigeann
bainne nan Luch m, modhalan buidhe m
yellow-rattle
(Rhinanthus minor)
MP3
buidheag-bhealaidh
f
buidheagan-bealaidh
yellowhammer
(Emberiza citrinella)
According to Dwelly's Gaelic dictionary 'A beautiful bird but of very evil repute in Highland superstitions.'
MP3
iubhar
m
iogh
iubharan
yew
(Taxus baccata)
Iogh is the letter 'i' in the Gaelic alphabet.
MP3