. Faclan Ndair - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Faclan Ndair / Dictionary of Gaelic Nature Words


Gidhlig / Gaelic Eile / Alternative Iolra / Plural Beurla / English ist / Audio
rainn
f
rainnean
habitat
MP3
rdugh rainnean
m
Habitats Directive
MP3
adag
f
adagan
haddock
(Melanogrammus aeglefinus)
tarbh-nathrach gaoisideach
m
tairbh-nathrach ghaoisideach
hairy dragonfly
(Brachytron pratense)
MP3
rn calaidh
f
rn cumanta
rin-chalaidh, rin chumanta
harbour seal / common seal
(Phoca vitulina)
ibhig chruaidh
f
hard shield-fern
(Polystichum aculeatum)
More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
raineach chruaidh
f
hard-fern
(Blechnum spicant)
More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan
MP3
garbhag na coise maighiche
f
hare's-foot clubmoss
(Lycopodium lagopus)
More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
rn clrsaich
f
rin chlrsaich
harp seal
(Phoca groenlandica)
teanga an fhidh
f
hart's-tongue
(Asplenium scolopendrium)
Meaning: the deer's tongue. More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
balg-losgainn Hart
m
balgan-losgainn Hart
harts truffle
(Elaphomyces granulatus)
gobach
m
glaisean gobach m
gobachan, glaiseanan gobach
hawfinch
(Coccothraustes coccothraustes)
MP3
seabhag
f
seabhagan
hawk
(Accipitriformes (Order) spp.)
MP3
seabhag-oidhche
f
seabhag-fheasgair f
seabhagan-oidhche, seabhagan-feasgair
hawk owl
(Surnia ulula)
MP3
c-fionna
seabhag-lomann
hawk-moth
(Sphingidae (Family) spp.)
MP3
sgitheach
m
craobhan-sgithich
hawthorn
(Crataegus monogyna)
The old term for hawthorn 'uath' stands for the letter 'h' in the Gaelic alphabet.
MP3
uath
hawthorn-tree
MP3
feur
m
feur tioram
hay
Feur is also more commonly used for grass.
marc-raineach phreasach
f
hay-scented buckler-fern
(Dryopteris aemula)
Meaning: furrowed (crimped) horse-fern. More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
calltainn
m
coll
hazel
(Corylus avellana)
The Gaelic alphabet contains 18 letters, each of which was traditionally linked with a tree name. The older name 'coll' represents the letter 'c' in the Gaelic alphabet.
MP3
miotagan calltainn
f
hazel gloves
(Hypocreopsis rhododendri )
ts-uisge
m
tis-uisge
headwater
seillean-mr a' bhlir-fhraoich
m
seilleanan-mra a' bhlir-fhraoich
heath bumblebee
(Bombus jonellus)
fraoch
m
fraoich
heather
(Calluna vulgaris)
Traditionally used to make beds - leadaibh-fhraoich.
MP3
riabhag
f
gealbhonn-graidh m, donnag f
riabhagan, gealbhonnan-graidh, donnagan
hedge-sparrow
(Prunella modularis)
MP3
grineag
f
grineagan
hedgehog
(Erinaceus europaeus)
MP3
callaid
f
callaidean
hedgerow
Also a hedge, as well as a hedgerow.
MP3
iteodha
hemlock
(Conium maculatum)
Can be masculine or feminine.
clamhan nan cearc
m
brid air tin f, clamhan nan luch m
clamhain nan cearc, bridean air tin, clamhain nan luch
hen harrier
(Circus cyaneus)
MP3
partan tuathal
m
partain tuathail
hermit crab
(Hermit crab)
sgadan
m
sgadain
herring
faoileag an sgadain
f
glas-fhaoileag f
faoileagan an sgadain, glas-fhaoileagan
herring gull
(Larus argentatus)
MP3
cadal a' gheamhraidh
m
hibernation
MP3
cuileann
m
cuilinn
holly
(Ilex aquifolium)
MP3
dealan-d na cuilinn
m
dealanan-d na cuilinn
holly blue butterfly
(Celastrina argiolus)
Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
ibhig chuilinn
f
holly-fern
(Polystichum lonchitis)
More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
clamhan riabhach
m
clamhain riabhach
honey buzzard
(Pernis apivorus)
MP3
fungas mealach
m
fungasan mealach
honey fungus
(Armillaria ostoyae)
seillean-meala
m
seilleanan-meala
honeybee
(Apis mellifera)
lus na meala
m
idha-shlat f
lusan na meala, iadh-shlatan
honeysuckle
(Lonicera periclymenum)
Traditionally used to make tea in treatment of asthma and bronchitis.
MP3
feannag ghlas
f
starrag ghlas
feannagan glasa, starragan glasa
hooded crow
(Corvus cornix)
MP3
rn curracach
f
rin churracach
hooded seal
(Cystophora cristata)
connspeach
m
beach mr m, seillean-nimh m
connspeachan, beachan mra, seilleanan-nimhe
hornet
(Vespa crabro)
MP3
each
m
ich
horse
geanmchno-fhiadhaich
f
geanmchnothan fiadhaich
horse chestnut
(Aesculus hippocastanum)
feusgan nan each
m
clab-dhubh
feusgain nan each, claban-dubhaidh
horse mussel
(Modiolus modiolus)
creithleag nan each
f
creithleagan nan each
horsefly
(Tabanidae (Family) spp.)
MP3
earball eich
m
earbaill eich
horsetail
More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
gobhlan-taighe
m
gobhlain-taighe
house martin
(Delichon urbicum)
MP3
luch
f
luchan
house mouse
(Mus musculus)
MP3
gealbhonn
m
gealbhonnan
house sparrow
(Passer domesticus)
cuileag iadhach
f
cuileagan iadhach
hoverfly
muc-mhara chrotach
f
muc-chrotach
mucan-mara crotach
humpback whale
(Megaptera novaeangliae)
lus nan coinnlean gorma
m
lusan nan coinnlean gorma
hyacinth
(Hyacinthoides non-scripta)
MP3
deigh
f
eigh f
deighean, eighean
ice
Linn na Deighe
Ice Age
meanbh-fhrde
f
biastag
meanbh-fhrdean, biastagan
insect
clach-raineach mheadhanach
f
intermediate polypody
(Polypodium interjectum)
More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
garbhag shlabhraidheach
f
interrupted clubmoss
(Lycopodium annotinum)
Meaning: chain-like clubmoss (waisted as in linked chain). More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
seilcheag eadar-thrghaidh
f
seilcheagan eadar-thrghaidh
intertidal snail
(Gastropoda (Class) spp.)
gn neo-dhthchasach ionnsaigheach
f
gnithean neo-dhthchasach ionnsaigheach
invasive non-native species
garbhag Issler
f
Issler's clubmoss
(Diphasiastrum complanatum)
More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
eidheann
f
gort
eidhinn
ivy
(Hedera helix)
Gort is the letter 'g' in the Gaelic alphabet.
cathag
f
cathagan
jackdaw
(Corvus monedula)
Am Faoilleach
m
Faoilteach
January
Traditionally - 'the season of the wolf-ravage'.
sgreuchag-choille
f
sgreuchan-choille m
sgreuchagan-coille, sgreuchanan-coille
jay
(Garrulus glandarius)
muir-tiachd
m
muir-tiachdan
jellyfish
(Cnidaria (Phylum) spp.)
An t-Iuchar
m
Am Mos Buidhe m
July
Am Mos Buidhe is 'the yellow month'.
An t-gmhios
m
June
aiteann
m
staoin f, iubhar-beinne m
aitinn
juniper
(Juniperus communis)
tarbh-nathrach uachdarair dreach
m
tairbh-nathrach uachdarair dreach
keeled skimmer dragonfly
(Orthetrum coerulescens)
ceilp
f
ceilpean
kelp
(Laminaria spp.)
turtar Kemp's Ridley
m
turtaran Kemp's Ridley
Kemp's Ridley turtle
(Lepidochelys kempii)
clamhan ruadh
m
speireag ruadh f
clamhain ruadh, speireagan ruadh
kestrel
(Falco tinnunculus)
raineach Chill Airne
f
Killarney fern
(Trichomanes speciosum)
More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
biorra-cridein
m
iasgair an rgh m, murlach m
biorra-cridein, iasgairean an rgh, murlaichean
kingfisher
(Alcedo atthis)
seagair
m
faireag f, ciodabhaig f, ruideag f
seagairean, faireagan, ciodabhaigean, ruideagan
kittiwake
(Rissa tridactyla)
cnapan dubh
m
cnapain dubha
knapweed
(Centaurea spp.)
MP3