. Faclan Ndair - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Faclan Ndair / Dictionary of Gaelic Nature Words


Gidhlig / Gaelic Eile / Alternative Iolra / Plural Beurla / English ist / Audio
breabadair
m
fidhleir nan casan fada m
breabadairean, fidhlearan nan casan fada
daddy-long-legs, cranefly
(Tipulidae spp.)
The Gaelic name 'breabadair' means 'weaver' and fdhleir na casan fada means fiddler with the long legs. Also traditionally known as Alasdair Mr nam pollagan (Big Alasdair of the ponds) and snthad an duine mhairbh (dead man's needles).
lus a' chrom-chinn
m
lusan a' chrom-chinn
daffodil
(Narcissus spp.)
The Gaelic name means 'flower with the bent head'.
MP3
neinean
m
neineanan
daisy
(Bellis perennis)
The Gaelic (originally ninean) means 'little thing of noon'.
MP3
bernan-Brde
m
bernain-Brde
dandelion
(Taraxacum officinale agg.)
Used to create magenta coloured dye. The Gaelic means 'the little gapped one of St Brigid'.
crotal dubh
m
crotail dhubh
dark crottle / heather-rags
(Hypogymnia physodes)
dealan-d dorch-uaine
m
dealanan-d dhorch-uaine
dark green fritillary butterfly
(Argynnis aglaja)
The Gaelic name means 'the dark green butterfly'. Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
leptonia purpaidh
m
leptonia purpaidh
dark purple leptonia
(Leptonia nigroviolacea)
farachan
m
farachain
deathwatch beetle
(Xestobium rufovillosum)
MP3
An Dbhlachd
f
Ddlachd f
December
Means 'depths of winter'.
MP3
frith-raineach Dickie
f
Dickie's bladder-fern
(Cystopteris dickieana)
More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
gobha-uisge
m
lon-uisge m
gobhan-uisge, loin-uisge
dipper
(Cinclus cinclus)
MP3
lachair
f
lachadair (m)
lachairean, lachadairean
diver
copag
f
copagan
dock
(Rumex spp.)
Scots term is 'docken'.
MP3
lus-ghionaich
m
lusan-gionaich
dog lichen
(Peltigera spp.)
biorach
f
bioraich
dogfish
(Scyliorhinus canicula)
amadan-mintich
m
gurraiceach m
amadain-mhintich, gurraicich
dotterel
(Charadrius morinellus)
The name 'amadan-mintich' means the fool of the moor because it is so easy to hunt and because it hangs its wing in a strange manner to attract people away from its ground-nest
MP3
calman
m
calmain
dove
(Columbidae (Family) spp.)
MP3
smrag umha-dhathte
f
smragan umha-dhthte
downy emerald dragonfly
(Cordulia aenea)
tarbh-nathrach
m
tairbh-nathrach
dragonfly
(Odonata (Order) spp.)
MP3
seillean-domhain
m
seillean-lunndach m
seilleanan-domhain, seilleanan-lunndach
drone-bee
(Apis mellifera)
tunnag
f
tunnagan
duck (domestic)
lach
m
lachan
duck (wild)
duileasg
m
duileasgan
dulse
(Palmaria palmata)
Can be eaten raw and used in cooking.
gille-feadaig
m
pollaran m, grailleag f
gillean-feadaig, pollarain, grailleagan
dunlin
(Calidris alpina)
The Gaelic name 'gille-feadaig' means the whistling servant.
MP3
gealbhonn-graidh
m
gealbhonn nam preas m
gealbhonnan-graidh, gealbhonnan nam preas
dunnock (hedge sparrow)
(Prunella modularis)
MP3
meanbh-sheileach
m
meanbh-sheileach
dwarf willow
(Salix herbacea)
comhachag mhr
f
cailleach-oidhche mhr f
comhachagan mra, cailleachan-oidhche mhra
eagle owl
(Bubo bubo)
The Gaelic name means 'the big old woman of the night'.
MP3
rin chluasach
f
eared seals
seillean-mr trth
m
seilleanan-mra trtha
early bumblebee
(Bombus pratorum)
gbhlag
f
fiolan-gbhlach m
gbhlagan, fiolanan-gbhlach
earwig
(Forficula auricularia)
eag-siostam
m
eaco-siostam m
eag-siostaman, eaco-siostaman
ecosystem
easgann
f
easgannan
eel
ailbean
m
bilearach
eelgrass
(zostera marina)
lach dhonn
f
lach ruadh f, lach Lochlannach f
lachan donna, lachan ruadha, lachan Lochlannach
eider (female)
(Somateria mollissima)
rc bn a' chinn uaine
m
rcan bna a' chinn uaine
eider (male)
(Somateria mollissima)
Urras Dualchais Eilean Eige
m
Eigg Heritage Trust
droman
m
ruis f
dromain
elder
(Sambucus nigra)
The old name 'ruis' stands for 'r' in traditional Gaelic alphabet.
MP3
leamhan
m
ailm f
leamhain
elm
(Ulmus spp.)
The Gaelic alphabet contains 18 letters, each of which was traditionally linked with a tree name. Ailm represents the letter 'a' in the Gaelic alphabet.
cruinneag uaine
f
cruinneagan uaine
emerald damselfly
(Lestes sponsa)
MP3
tarbh-nathrach mpireil
m
tairbh-nathrach mpireil
emperor dragonfly
(Anax imperator)
MP3
impire corcarach
m
impirean corcarach
Emperor moth
(Saturnia pavonia)
MP3
rainneachd
f
rainneachdan
environment
MP3
crios na Cruinne
m
crios a' mheadhain (masc), crios-meadhain (masc)
criosan na Cruinne, criosan a' mheadhain, criosan-meadhain
equator
bleitheadh
creimeadh
erosion
oighreachd
f
oighreachdan
estate
MP3
Coimisean na Roinn Erpa
m
European Commission
MP3
easgann Erpach
f
easgannan Erpach
European eel
(Anguilla anguilla)
a' dol bith
facing extinction
extinct = bith
dathas
m
fiadh-bhreac m, dais m
dathais, fidh-bhreac, daiseachan
fallow deer
(Dama dama)
MP3
feusgan gobhlach
m
feusgain ghobhlach
fan mussel
( Atrina pectinata (fragilis))
An Gearran
m
February
The time of the horse wind.
MP3
raineach
f
rainich
fern
(Pteridium aquilinum subsp. aquilinum)
More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan
MP3
fearaid
f
fearaidean
ferret
(Mustela furo)
MP3
seillean-mr na cuthaig achaidh
m
seilleanan-mra na cuthaig achaidh
field cuckoo bumblebee
(Bombus (Psithyrus) campestris)
earball eich cumanta
m
field horsetail
(Equisetum arvense )
Meaning: common horsetail. More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
famhalan-feir
m
feurlagan
famhalain feir, feurlagain
field vole
(Microtus agrestis)
MP3
liath-truisg
m
uiseag-sneachda f
liath-truisgean
fieldfare
(Turdus pilaris)
MP3
raineach chinnich
f
rainich chinnich
filmy-fern
Meaning: mossy fern. More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
muc an sgadain
f
mucan an sgadain
fin whale
(Balaenoptera physalus)
Name means herring sea-pig.
MP3
garbhag an t-slibhe
f
fir clubmoss
(Huperzia selago)
Meaning: the clubmoss of the upland More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
anemone drlseanach
m
coch dhelrach na maighdinn-mhara f
anemonaidhean drlseanach, cochan delrach na maighdinn-mhara
fireworks anemone
(Pachycerianthus multiplicatus)
iasg
m
isg
fish
sealastair
m
seileastair (fem/masc), bog-uisge m
sealastairean, seileastairean (boireann/fireann), boghachan-uisge
flag iris
(Iris pseudacorus)
MP3
slige lasrach
f
sligean lasrach
flameshell
(Limaria hians)
fleogan
m
fleogain
flatfish
deargann
f
deargad f
deargannan, deargadan
flea
(Siphonaptera (Order) spp.)
MP3
tuil
f
dle f
tuiltean, dleann
flood
This depends on the type of flood. A river which floods and creates areas of still water makes a 'lighe'. The tuil would be a running river in flood.
MP3
cuileag
f
cuileagan
fly
(Dipetera (Order) spp.)
MP3
agaraig cuileig
f
agaraigean cuileig
fly agaric
(Amanita muscaria)
coille
f
coilltean
forest
seillean-mr na cuthaig coille
m
seilleanan-mra na cuthaig coille
forest cuckoo bumblebee
(Bombus (Psithyrus) sylvestris)
Coimisean na Coilltearachd Alba
m
Forestry Commission Scotland
sealg-raineach ghobhlach
f
forked spleenwort
(Asplenium septentrionale)
More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
fosail
m
fosailean
fossil
ruagaire ceithir-bhallach
m
ruagairean ceithir-bhallach
four-spotted chaser dragonfly
(Libellula quadrimaculata)
Gaelic name means 'chaser with four spots'.
MP3
sionnach
m
madadh ruadh m, gille-mrtainn m
sionnaich, madaidh-ruadha, gillean-mrtainn
fox
(Vulpes vulpes)
MP3
lus nam ban-sth
m
meuran nan cailleachan marbha m, ciochan nan cailleach marbha m, meuran a' bhis m
lusan nam ban-sth
foxglove
(Digitalis purpurea)
The name means plant of the fairy women/banshees.
MP3
loch for-uisge
m
freshwater loch
feusgan neamhnaid for-uisge
m
an t-slige mhadaidh f, madadh-uisge m
feusgain neamhnaid for-uisge, sligean madaidh, madaidhean-uisge
freshwater pearl mussel
(Margaritifera (Margaritifera) margaritifera)
glothagach
m
glothagaich
frogspawn
fungas
m
fungasan
fungus
rin bine
f
fur seals
slaire
m
eun bn an sgadain m
slairean, ein bhn an sgadain
gannet
(Morus bassanus)
The young of the gannet, the 'guga' is still hunted and eaten in Lewis.
MP3
seillean-mr grraidh
m
seilleanan-mra grraidh
garden bumblebee
(Bombus hortorum)
ceileiriche-graidh
m
ceileirichean-graidh
garden warbler
(Sylvia borin)
MP3
creamh
m
creamhan
garlic
(Allium spp.)
MP3
geanais
m
geanaisean
gean
(Prunus avium)
MP3
geidh
geese
geo-iomadachd
m
geodiversity
gelas
m
clach-elas m
geology
MP3
eigh-sruth
m
eigh-shruthan
glacier
eigh-shruth
f
abhainn-deighe f
eigh-shruthan, aibhnichean-deighe
glacier
cuileag-shnomhain
f
cuileagan-snomhain
glow-worm
(Lampyris noctiluca)
MP3
mialtag
f
mialtagan
gnat
(Nematocera (Suborder) spp.)
na solais bhcain annasach
m
na solais bhcain annasach
goblin lights
(Catolechia wahlenbergii)
buidhleis
f
buidhleisean
goby
cronag bhuidhe
f
dreathan a' chinn bhuidhe m
cronagan buidhe, dreathain a' chinn bhuidhe
goldcrest
(Regulus regulus)
MP3
iolair(e) bhuidhe
f
iolairean buidhe
golden eagle
(Aquila chrysaetos)
There are 276 Gaelic place-names in Scotland which name the iolaire 'eagle'. Over two-thirds are thought to represent the golden eagle and the remainder the white-tailed sea eagle.
MP3
feadag bhuidhe
f
feadagan buidhe
golden plover
(Pluvialis apricaria)
MP3
crotal oir-bhuidhe br-bhreac
m
crotail oir-bhuidhe br-bhreac
golden-edged specklebelly
(Pseudocyphellaria crocata)
tarbh-nathrach rfhinneach
m
tairbh-nathrach rthinneach
golden-ringed dragonfly
(Cordulegaster boltonii)
MP3
lasair-choille
m
buidheag f
lasairean-choille, buidheagan
goldfinch
(Carduelis carduelis)
lach fhiacailleach
f
Solta bheag f
lachan-fiacailleach
goosander
(Mergus merganser)
The Gaelic means 'toothed duck' because of the saw-edge bill.
MP3
gadh
m
geidh
goose
(Anser spp.)
MP3
mr-ghil
f
mr-ghilean
gorge / ravine
conasg
m
conaisg
gorse / whin
(Ulex spp.)
Older name 'onn' stands for 'O' in the Gaelic alphabet.
MP3
glas-sheabhag
f
glas-sheabhagan
goshawk
(Accipiter gentilis)
feur
m
grass, hay
nathair feir
f
nathraichean feir
grass-snake
(Natrix natrix)
fionnan-feir
m
brobhadan m
fionnain-fheir, brobhadain
grasshopper
(Orthoptera (Order) spp.)
ceileiriche
m
ceileirichean
grasshopper warbler
(Locustella naevia)
MP3
talamh-feir
m
grassland
gearra-bhall
m
colcair m
gearra-bhuill, colcairean
great auk
(Pinguinus impennis)
MP3
farspag
f
farspach
farspagan, farspaichean
great black-backed gull
(Larus marinus)
Originates in Norse svart-bakr.
MP3
lachair
m
spgaire mr m, gobhachan mr m, gobhlachan m
lachairean, spgairean mra, gobhachain mhra, gobhlachain
great crested grebe
(Podiceps cristatus)
MP3
dearc-luachrach mhr
f
dearcan-luachrach mra
great crested newt
(Triturus cristatus)
earball eich mr
m
great horsetail
(Equisetum telmateia)
More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
muir-bhuachaille
m
eun glas an sgadain m
muir-bhuachaillean, ein ghlas an sgadain
great northern diver
(Gavia immer)
The Gaelic means 'sea shepherd'.
MP3
fasgadair mr
m
tuilleag f
fasgadairean mra, tuilleagan
great skua
(Stercorarius skua)
currac-baintighearna
m
curraicean-baintighearna
great tit
(Parus major)
MP3
luachair coille
f
luachairean coille
great woodrush
(Luzula sylvatica)
MP3
seillean-mr buidhe
m
seilleanan-mra buidhe
great yellow bumblebee
(Bombus distinguendus)
MP3
snagan-daraich
m
snagair-daraich m
snaganan-daraich, snagairean-daraich
greater spotted woodpecker
(Dendrocopos major)
The Gaelic means 'little creeping one of oak'.
MP3
uaine
green
dealan-d roinne stiallach uaine
m
dealanan-d roinne stiallach uaine
green hairstreak butterfly
(Callophrys rubi)
Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
luatharan uaine
m
luatharanan uaine
green sandpiper
(Tringa ochropus)
MP3
sealg-raineach uaine-ghasach
f
green spleenwort
(Asplenium viride)
Meaning: green-stemmed spleenwort (stipe and rachis are green). More info on our Ferns and their Allies project - gaelic.snh.gov.uk/foillseachaidhean/goireasan/
dealan-d na gairlich callaide
m
dealan-d na ceusadairean m
dealanan-d na gairlich callaide, dealain-d nan ceusadairean
green-veined white butterfly
(Pieris napi)
Plural of dealan-d can be dealanan-d or dealain-d.
glaisean-daraich
m
glaiseanan-daraich
greenfinch
(Carduelis chloris)
MP3
ainle
f
cuileag ghlas f
ainlean, cuileagan glasa
greenfly
(Aphididae (Family) spp.)
MP3
deoch-bhiugh
m
deochan-biugh
greenshank
(Tringa nebularia)
corra-ghritheach
f
corra-ghlas, corra-ghritheach ghlas
corrachan-gritheach, corrachan-glasa, corrachan-gritheach glasa
grey heron
(Ardea cinerea)
cearc-thomain
f
cearcan-tomain
grey partridge
(Perdix perdix)
MP3
glasan
m
liathag allt f
glasain, liathag allt
grey phalarope
(Phalaropus fulicarius)
MP3
feadag ghlas
f
feadagan glasa
grey plover
(Pluvialis squatarola)
MP3
rn glas
m
rn liath m, rn mr m
rin ghlasa, rin liath, rin mhra
grey seal
(Halichoerus grypus)
Gaelic saying ' Is toigh leinn an rn ach cha toigh leinn naidheachd an rin' - we like the seal but not the seal's news which is bad weather is at hand.
MP3
ferag ghlas
f
feragan glasa
grey squirrel
(Sciurus carolinensis)
MP3
breacan baintighearna
m
breacan an uillt m
breacain bhaintighearna, breacain an uillt
grey wagtail
(Motacilla cinerea)
MP3
gadh glas
m
geidh ghlasa
greylag goose
(Anser anser)
MP3
toranach
m
toranaich
grub
MP3
Stiireadh Riaghladh rainn an Traoin
m
Guide to Habitat Management for Corncrakes
eun dubh an sgadain
m
langach m
ein dubha an sgadain, langaich
guillemot
(Uria aalge)
seillean-mr na cuthaig shiopsaich
m
seilleanan-mra na cuthaig shiopsaich
gypsy cuckoo bumblebee
(Bombus (Psithyrus) bohemicus)
seabhag mhr
f
seabhag gherr f
seabhagan mra, seabhagan gerra
gyrfalcon
(Falco rusticolus)
MP3