. Faclan Ndair - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Faclan Ndair / Dictionary of Gaelic Nature Words


Gidhlig / Gaelic Eile / Alternative Iolra / Plural Beurla / English ist / Audio
a' bagairt
threatening
MP3
abhainn
f
sruth m, allt m
aibhnichean, sruthan, uillt
river
a' briodadh
a' briodachadh, a' dair
mating / breeding
Achd Fiadh-bheatha agus Dthcha
f
Wildlife and Countryside Act
MP3
Achd Fiadh-bheatha 's Dthcha na Roghachd Aonaichte
f
UK Wildlife and Countryside Act
Achd Glidhteachais
f
Conservation Act
Achd Glidhteachais Ndair
f
Nature Conservation Act
MP3
adag
f
adagan
haddock
(Melanogrammus aeglefinus)
adharc-bhrin chumanta
f
adharcan-brin cumanta
common stinkhorn
(Phallus impudicus)
a' dol bith
facing extinction
extinct = bith
agaraig cuileig
f
agaraigean cuileig
fly agaric
(Amanita muscaria)
agh-fidh
f
aighean-fidh
red deer (female)
(Cervus elaphus)
eilid used after first year
MP3
a' gintinn
a' briodadh, a' briodachadh
breeding
ailbean
m
bilearach
eelgrass
(zostera marina)
ailean donn
m
aileanan donna
meadow brown butterfly
(Maniola jurtina)
ainle
f
cuileag ghlas f
ainlean, cuileagan glasa
greenfly
(Aphididae (Family) spp.)
MP3
ainmhidh
m
beathach m
ainmhidhean, beathaichean
animal
irneag
f
droigheann dubh m
irneagan, droighinn dubha
sloe berry
(Prunus spinosa)
Traditionally used to treat fevers.
iteachas
m
agriculture
aiteann
m
staoin f, iubhar-beinne m
aitinn
juniper
(Juniperus communis)
Alba
f
Scotland
MP3
Albannach
Scottish
MP3
algach
f
algal
(Eukaryota (Domain) spp.)
algaich
f
lrean m, tachair m
algae
(Eukaryota (Division) spp.)
amadan-mintich
m
gurraiceach m
amadain-mhintich, gurraicich
dotterel
(Charadrius morinellus)
The name 'amadan-mintich' means the fool of the moor because it is so easy to hunt and because it hangs its wing in a strange manner to attract people away from its ground-nest
MP3
amanita sneachda
m
amanitannan sneachda
snowbed amanita
(Amanita nivalis)
Am Faoilleach
m
Faoilteach
January
Traditionally - 'the season of the wolf-ravage'.
Am Mrt
m
March
anamoin bn badanach
m
anamoinean bna badanach
white cluster anemone
(Parazoanthus anguicomus)
An Citean
m
a' Mhigh f
May
Traditionally, fires we're lit and cattle driven through them on the first day of the month - L Buidhe Bealltainn.
MP3
An Cuan Siar
m
An Cuan Atlantaig (fir)
Atlantic Ocean
The Gaelic name means 'the west ocean'.
MP3
An Dmhair
f
October
Dmhair is also the Gaelic for the deer rutting season which occurs in October.
MP3
An Dbhlachd
f
Ddlachd f
December
Means 'depths of winter'.
MP3
anemone cladhaich
m
anemonaidhean cladhaich
burrowing anemone
(Cerianthus lloydii)
anemone drlseanach
m
coch dhelrach na maighdinn-mhara f
anemonaidhean drlseanach, cochan delrach na maighdinn-mhara
fireworks anemone
(Pachycerianthus multiplicatus)
anemone tiba
m
anemonaidhean tiba
tube anemone
Tha a dh dhe na tr anemonaidhean tiba ann am Breatainn snraichte do dh'Alba. Two of the three tube anemones found in Britain are special to Scotland.
An Gearran
m
February
The time of the horse wind.
MP3
An Giblean
m
April
MP3
An Lnastal
m
August
Originally a festival to the pagan god Lugh.
An t-Iuchar
m
Am Mos Buidhe m
July
Am Mos Buidhe is 'the yellow month'.
An t-gmhios
m
June
An t-Samhain
f
Am Mos Dubh m
November
Am Mos Dubh is 'the black month'; Samhain is the traditional start of winter.
MP3
An t-Sultain
f
September
The time of fattened animals.
MP3
an t-umhach beag
m
umhachan beaga
small copper butterfly
(Lycaena phlaeas)
rainn
f
rainnean
habitat
MP3
rainneachd
f
rainneachdan
environment
MP3
argas Albannach
m
argasan Albannach
Scotch Argus butterfly
(Erebia aethiops)
argas donn tuathach
m
argasan donna
Northern Brown Argus butterfly
(Aricia artaxerxes)
a' soirbheachadh
thriving
normally used as a' soirbheachadh le
MP3
a' tladh
a' tarraing
attracting
MP3
atharrachadh gnth-shde
m
atharrachadh-sde m
climate change
ath-bheothachadh
m
a' dol am feabhas (recovering)
ath-bheothachaidhean
recovery
MP3
ath-nuadhachail
leantainneach, so-rachaidh
renewable