. Foillseachaidhean & goireasan foghlaim - Scottish Natural Heritage
skip to main content
  • Home »
  • Foillseachaidhean & goireasan foghlaim

Foillseachaidhean agus goireasan foghlaim /                                            Publications and educational resources

Cailleachag chean-ghorm ©Lorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu cḥraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ̀omhaighean Dualchas Nàdair na h-Alba air F̣n 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.ukAirson fiosrachadh mu cḥraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ̀omhaighean Dualchas Nàdair na h-Alba air F̣n 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Faclan Nàdair

Rannsaich ar sṭr-data de dh'fhaclan nàdair Gàidhlig.

A' Ghàidhlig is Lochlannais air Aghaidh na T́re /  Gaelic and Norse in the landscape publication. © SNH. Airson fiosrachadh mu cḥraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ̀omhaighean Dualchas Nàdair na h-Alba air F̣n 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Foillseachaidhean Gàidhlig

Rannsaich foillseachaidhean Gàidhlig Dualchas Nàdair na h-Alba.

Postair Gàidhlig - Seillean-ṃr  - ©SNH. Airson fiosrachadh mu cḥraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ̀omhaighean Dualchas Nàdair na h-Alba air F̣n 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Goireasan foghlaim

Rannsaich goireasan foghlaim airson postairean agus duilleagan fiosrachaidh anns a' Ghàidhlig.

Plana Gàidhlig / Gaelic language plan cover ©SNH. Airson fiosrachadh mu cḥraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ̀omhaighean Dualchas Nàdair na h-Alba air F̣n 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Plana Gàidhlig SNH

Tuilleadh fiosrachaidh mu Phlana Gàidhlig Dualchas Nàdair na h-Alba.