. C˛raichean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

C˛irichean / Copyright

ę Dualchas NÓdair na h-Alba

Tha na c˛irichean airson an fhiosrachaidh air an lÓrach-lýn seo le Dualchas NÓdair na h-Alba (SNH) ach a-mhÓin nuair nach eil e ag rÓdh seo. Tha na c˛irichean air fad glŔidhte.

Fhad 's nach eil sýon ag rÓdh nach fhaod, faodadh luchd-ceannaich fiosrachadh a chl˛-bhualadháno a thoirt a-nuas bhon lÓraich airson a chleachdadh gu pearsanta neo taobh a-staigh na buidhne aca fhŔin. Bu choir gun aithnichear c˛ Ós a thÓinig am fiosrachadh. Chan fhaodar am fiosrachadh a chleachdadh air adhbharan coimeirsealta.

Ma tha sibh ag iarraidh barrachd fiosrachaidh air ceadan a thaobh c˛irichean cuiribh fios gu imagelibrary@snh.gov.uk

Leugh seo sa Bheurla /English version