. Ar gnąth-shģde chaochlaideach - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Ar gnąth-shģde chaochlaideach

Tha ar gnąth-shģde air atharrachadh

Tha gnąth-shģde na h-Alba ag atharrachadh mu thrąth agus leanaidh seo airson iomadh bliadhna ri thighinn.

Tha an leabhar-lģn, 'A Handbook of Climate Trends Across Scotland external site ' a' toirt cunntas air gnąth-shģde na h-Alba thairis air an linn mu dheireadh.

An gnąth-shģde ri teachd

Tha UK Climate Projections external site (UKCP09) a' toirt fiosrachadh seachad air mar a tha e coltach a dh'atharraicheas gnąth-shģde na RA san 21mh linn, mar a bhios i a' cothachadh ri ģrean fąsail de ghasaichean taigh-glainne san ąile. Eadhon le smachd susbainteach air sgaoilidhean, bidh gnąth-shģde na h-Alba ag atharrachadh airson iomadh deichead ri teachd.

Sa chumantas, tha sinn a' słileachadh gum bi geamhraidhean nas bląithe is nas fliche agus samhraidhean nas teotha agus nas tioraime ann an Alba. Mar a bhios an gnąth-shģde ag atharrachadh chģ sinn:

  • tachartasan aimsire nas anabarraiche;
  • amannan teth nas leudaichte;
  • ąrdachadh mņr ann an teņthachd barraichte tron dłthaich;
  • nas lugha de ląithean le sneachd is reothadh;
  • amannan nas fhaide de shģde thioram as t-samhradh;
  • gur iongantach mura bi na ląithean as fliche sa bhliadhna nas fliche buileach.

Feumamaid ullachadh a dhčanamh airson nan atharrachaidhean seo - gus feuchainn ri smachd fhaighinn air na buaidhean ąicheil agus gus buannachd fhaighinn bho chothroman łra far am faighear air sin a dhčanamh.

A thuilleadh air a bhith ag obair airson ar sgaoilidhean gasa a lłghdachadh, tha Climate Change Adaptation Framework external site Riaghaltas na h-Alba a' suidheachadh mar a gheibh sinn air słbailteachd agus comasachd a thogail airson gabhail ri na h-atharrachaidhean sin.

Tha Adaption Scotland external site (a bha roimhe Scottish Climate Change Impacts Partnership (SCCIP)) a' toirt seachad comhairle agus taic airson 's gum bi Alba a' dčiligeadh is ag ullachadh ri buaidh atharrachadh gnąth-shģde.

 

 

English versionLast updated on Monday 27th August 2012 at 13:29 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo