. Daoine, nÓdar & atharrachadh gnÓth-sýde - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Daoine, nÓdar is atharrachadh gnÓth-shýde / People, nature & climate change

Tha Dualchas NÓdair na h-Alba ag obair a-nis airson piseach a thoirt air ar tuigse mu na ceanglaichean eadar atharrachadh gnÓth-shýde, daoine is nÓdar. Bheir an t-e˛las seo cothrom dhuinn daoine eile a sti¨ireadh airson a bhith a' dealbhachadh, a' riaghladh gu ro-innleachdail agus a' cleachdadh ar n-Órainneachd is ar cruthan-týre ann an d˛igh a bheir cuideachadh do shluagh na h-Alba agus do nÓdar a bhith a' soirbheachadh ann an aimsir chaochlaidich.

Tha sinn fortanach a bhith a' fuireach ann an d¨thaich Ólainn, le Órainneachd agus cruthan-týre a tha torrach is eadar-mheasgte agus a tha nam pÓirtean aonaichte de ar n-eachdraidh is ar cultar. Tha sinn nar pÓirt den t-siostam nÓdarrach fhillte seo agus 's ann againn a tha a' bhuaidh shingilte as motha air. Ach tha uallach a' tighinn an cois cumhachd.

Fa chomhair earraich a tha sýor thighinn nas trÓithe, ýrean mara a tha ag Ŕirigh, tuileachadh agus pÓtranan caochlaideach aibhnichean, tha m˛ran de ar lusan d¨thchasach, ar n-ainmhidhean agus ar n-eag-shiostaman nach eil comasach atharrachadh a rŔir astar na h-aimsire seo a dh'adhbhraich obair dhaoine agus nach robh roimhe nan eachdraidh. Agus ri linn nach eil daoine be˛ air leth bho nÓdar, tha atharrachadh gnÓth-shýde a' cur, chan e a-mhÓin gnŔithean fa leth agus ar cruthan-týre s˛nraichte, ann an cunnart, ach cuideachd ar d˛ighean-beatha, ar n-eaconamaidh agus ar cultar.

Tha an fhianais shaidheansail soilleir. Feumar dŔiligeadh ri seo sa bhad, agus c˛mhla. Tha d¨bhlan m˛r co-cheangailte ri bhith a' coileanadh seo, ach ma gheibh sin ceart e tha na duaisean da rŔir. Tha feum air gnýomhachadh Ŕiginneach, co-˛rdanaichte bho na roinnean uile tro Alba air fad airson dŔiligeadh ri atharrachadh gnÓth-shýde gu h-Ŕifeachdach.

Tha am fiosrachadh a th' air ar lÓraich-lýn airson cuideachadh a thoirt dhuibh gus tuilleadh fhaighinn a-mach mu mar a dh'fhaodadh atharrachadh gnÓth-shýde buaidh a thoirt air Órainneachd is cruthan-týre na h-Alba, agus mar a dh'fhaodar obrachadh leotha airson fuasgladh buadhach fhaighinn.

English version

Talamh Óitich, An Srath M˛r ęLorne Gill Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Ar dÓimh ri nÓdar & gnÓth-shýde

Tha sinn air cumadh a thoirt air ar n-obair nÓdair agus ar cruthan-týre, agus tha iadsan gu leanmhainneach air ar cumadh, ar biadhadh agus air ar brosnachadh.

Craobhan darach c˛mhdaichte le uisge ann an tuill, Abhainn Tatha ęLorne Gill.  Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Ar gnÓth-shýde chaochlaideach

Tha gnÓth-shýde na h-Alba ag atharrachadh mu thrÓth agus leanaidh seo airson iomadh bliadhna ri thighinn.