. RŔiteachadh - Scottish Natural Heritage
skip to main content

A' fÓs suas ri buaidh atharrachadh gnÓth-shýde

Feumar ullachadh airson a bhith be˛ ann an Alba eadar-dhealaichte

Eadhon ged a dheigheadh sgaoilidhean carboin a l¨ghdachadh gu m˛r a-mÓireach tha an aimsir gu bhith ag atharrachadh airson deicheadan ri thighinn. Mar sin, ged a dh'fheumar tuilleadh milleadh a chuingealachadh, feumamaid uile smaoineachadh air na tha sinn a' dŔanamh atharrachadh gus a bhith be˛ ann an aimsir atharraichte.

A' smaoineachadh air adhartů

'S iad na roghainnean fad-¨ineach againn as deatamaiche. Tha coilltean a' toirt deicheadan a' fÓs, agus feumamaid smaoineachadh an-drÓsta air an t-se˛rsa cuir is riaghlaidh a chruthaicheas coilltean feumail Ólainn ann an ceann ceud bliadhna. Faodaidh ýrean fÓsail mara, tuileachadh ionadail, te˛dhachd teas-thonn nas Óirde buaidh a thoirt air taighean, drochaidean, r˛idean is slighean-rŔile agus air feumalachdan teachdail talamh-tuathanais torrach.

A' beachdachadh air cunnartan ann an saoghal neo-chinnteach

Chan eil fhios againn le cinnt dŔ dha-rýribh tha dol a thachairt, no dŔ cho luath 's a thachras e. Mar sin nuair a tha sinn a' fÓs suas ri aimsir chaochlaideach cha bu ch˛ir dhuinn aon dh˛igh a chleachdadh agus gu s˛nraichte an co-cheangal ri roghainnean fad-¨ineach bu ch˛ir dhuinn feuchainn ri ullachadh a dhŔanamh airson raon de shuidheachaidhean eadar-dhealaichte. Mar eisimpleir, 's e an giuthas Lochlannach Sitka as bitheanta ann an coilltean planntachasach na h-Alba. Tha forsairean mu thrÓth a' beachdachadh air am bu ch˛ir planntachasan eugshamhlachadh gus smachd a chumail air buaidh plÓigh no galair a th' air a bhith bÓsmhor dha na craobhan sin ann an atharrachadh gnÓth-shýde.

A' beachdachadh air siostaman nÓdarra

Tha sinn uile an urra ris an t-saoghal nÓdarra airson raon shochairean, bho pailteas uisge is b¨rn glan gu barran air am poileanachadh le seillein, agus ri fiadh-bheatha is Óilleachd ar n-Órainneachdan iomallach. Tha sinn, gu ýre mh˛r, air a bhith a' cleachdadh nan sochairean sin mar gum biodh c˛ir againn orra, ach ann an Alba eadar-dhealaichte le atharrachadh aimsir dh'fhaodadh nach bi iad rim faighinn sna aon dh˛ighean. Feumar tuilleadh fiosrachadh fhaighinn air mar a tha na siostaman nÓdarra sin ag obrachadh agus mar a bheir atharrachadh gnÓth-shýde buaidh orra.

á

á

English versionLast updated on Monday 3rd September 2012 at 15:21 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo