. Lasachadh - Scottish Natural Heritage
skip to main content

A' lasachadh buaidh atharrachadh gnÓth-shýde

Ged nach gabh atharrachadh gnÓth-shýde a sheachnadh, bheir ionnsaighean lÓidir l¨ghdachadh air na h-atharrachaidhean as miosa. Feumar a bhith gnýomhach ann an Alba airson sgaoilidhean gasa taigh-glainne a l¨ghdachadh agus sluic carboin is gasan taigh-glainne a leasachadh. Chan e a-mhÓin gun toir gnýomhan mar sin lasachadh air atharrachadh gnÓth-shýde ach, ma thŔid an gnýomh a dhŔanamh ceart, thŔid ar n-obair-nÓdair agus ar cruthan-týre a leasachadh. Ma tha sinn airson buaidh atharrrachadh gnÓth-shýde a lasachadh tha e deatamach gum bi tuigse againn air neart carboin, agus air mar a riaghlas sinn an talamh gus an tŔid carbon a chumail ann am fÓsmhorachd, san talamh agus ann an gr¨id air grunnd na mara.

Riaghladh Órainne

Gheibh sinn air na h-Órainnean cudromach againn a riaghladh nas fheÓrr gus an toir iad taic dha raon eadar-mheasgte de ghnŔithean ach cuideachd gus an s¨igh iad an-Óirde gasan taigh-glainne. Faodaidh m˛intichean na h-Alba a bhith nan st˛rasan no nan sluic anabarra de ghasan taigh-glainne, a rŔir 's mar a riaghlas sinn iad. Tha e doirbh dŔanamh a-mach le cinnt dŔ na tha de charbon air a st˛radh nar m˛ine ach tha aon tuairmse a' cumail a-mach gu bheil e co-ionann ri 170 bliadhna de sgaoilidhean gasa taigh-glainne ann an Alba aig na h-ýrean gnÓthaichte. Mar sin bhiodh e ciallach na ghabhas den charbon seo a chumail san talamh. Tha e cuideachd cudromach gun tŔid ar talamh-m˛intich a dhýon agus, far an gabh sin a dhŔanamh, tha sinn a' cumail oirnn ag ath-leasachadh is a' cruthachadh bhoglaichean a st˛ras gasan taigh-glainne san Óm ri teachd. Tha Coilltean cuideachd nan sluic chudromach de charbon, agus tha Riaghaltas na h-Alba ag amas air c˛mhdach coillteach Órdachadh suas gu 25% de dh'Alba. Ach bidh e cudromach gun tŔid seo a dhŔanamh gun gasan taigh-glainne a dh'fhaodadh a bhith san talamh, a leigeil ma sgaoil fhad 's a thathas a' dŔanamh seo.

Riaghladh fearainn

Thathas tric a' dŔanamh dearmad air ¨irámar phÓirt de nÓdar is cruthan-týre na h-Alba ged is iad bunait iomadh Órainne agus nan sloc cudromach carboin a dh'fheumar dýon. Feumar tuilleadh a dhŔanamh cuideachd ann an roinnean cudromach eile de riaghladh cleachdadh fearainn a chuireas ri bhith a' cumail smachd air sgaoilidhean gasan taigh-glainne.

'S e aon bhuaidh gu math follaiseach co-cheangailte ri atharrachadh gnÓth-shýde gu bheil d¨il ri cunnart bho thuileachadh. A' coimhead ris an Óm ri teachd bidh e cudromach nuair a thathas a' dŔiligeadh ri riaghladh tuileachaidh gun tŔid raon de dh˛ighean mac-meanmnach a chleachdadh. Dh'fhaodadh iad sin gabhail a-steach a bhith a' cruthachadh is ag ath-leasachadh bhoglaichean gus maill a chur air sruthadh uisgeachan tuileachaidh, agus a bhith a' comharrachadh Óiteachan timcheall air aibhnichean is an oirthir far am faod an t-uisge a dhol.

Faodaidh d˛igh-dealbhachaidh ar bailtean beaga is m˛ra cur ri seasmhachd agus ri l¨ghdachadh sgaoilean gasa. Mar eisimpleir, bidh slighean coiseachd is baidhsagalachd agus Óitean uaine ann am planaichean bailteil cudromach oir bheir iad cothrom dha fiadh-bheatha a thighinn be˛ nar bailtean beaga is m˛ra.

L¨th Ath-nuadhachail

Tha cruthachadh l¨th ath-nuadhachail cudromach ann a bhith a' l¨ghdachadh sgaoilidhean gasa taigh-glainne. A thuilleadh air a bhith a' l¨ghdachadh iarrtas agus ag Órdachadh Ŕifeachd l¨tha, brosnaichidh sinn, far a bheil sin iomchaidh, tuilleadh leasachaidh ann an l¨th ath-nuadhachail ann an Alba mar dh˛igh chudromach air buaidh atharrachadh gnÓth-shýde a leasachadh.

á

English versionLast updated on Thursday 10th May 2012 at 15:34 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo