. Cothroman dha nÓdar & dha daoine - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Cothroman dha nÓdar & dha daoine / Opportunities for nature and people

Tha e comasach dhuinn a bhith a' co-obrachadh le nÓdar airson ar freagairt dha atharrachadh gnÓth-shýde a leasachadh.

Le bhith ag atharrachadh mar a tha sinn a' riaghladh nÓdar agus cruthan-týre na h-Alba, gheibh sinn air taic a thoirt dhar fiadh-ghnŔithean agus dhar n-Órainneachd agus air dŔiligeadh ri na c¨isean as miosa de atharrachadh gnÓth-shýde. Le bhith a' dŔanamh seo bheir sinn tŔarainteachd gu na seirbheisean bunaiteach eag-shiostaim a tha a' beairteachadh ar cÓileachd beatha agus cruthaichidh sinn Óiteachan nas fheÓrr dha daoine anns an tig iad be˛.

Tha a' bhuaidh a thathas an d¨il a bheir atharrachadh gnÓth-shýde air Alba ga dhŔanamh deatamach gun tŔid dŔiligeadh ri seo gu luath is gu h-Ŕifeachdach. 'S e obair dh¨bhlanach a th' ann ach tha e a' toirt cothrom is brosnachadh dhuinn t˛rr a bharrachd a dhŔanamh a thaobh a bhith ag Órdachadh nÓdar is cruthan-týre na h-Alba agus airson a bhith a' cruthachadh Óiteachan a bhios nas uaine, nas fhallaine agus nas sÓbhailte dhuinn.

Le bhith a' cur taic ri na lýonraidhean de dh'Órainnean fallain, lÓidir a tha air feadh Alba bheir sinn cothrom dha iomadh gnŔ lusan is bheathaichean sgaoileadh a-mach gu Óiteachan ¨ra mar a bhios an aimsir ag atharrachadh. Gheibh sinn air, an dÓ chuid, ar gnŔithean samhlachail agus a' phrýomh ghnŔ, a tha deatamach airson na siostaman eag-e˛lasach ri bheil sinn an urra airson biadh, connadh is goireasan, a chuideachadh le bhith a' fÓs suas ri aimsir chaochlaideach.

Ach cuideachd gheibh sinn air co-obrachadh le d˛ighean nÓdarra airson daoine a chuideachadh a' fÓs suas ri atharrachadh gnÓth-shýde gu h-Ŕifeachdach. Tha cothrom againn ar coilltean is ar m˛intichean a riaghladh airson carbon a st˛radh, agus gheibh sinn air cumhachd na gaoithe is nan tonn a bheairteachadh airson ar sgaoilidhean carboin a l¨ghdachadh. ThŔid againn air craobhan a chur agus boglaichean a dhýon fa chomhair tuileachaidh agus dýon a chur air fideachan a tha a' toirt taic dhar fiadh-bheatha agus a' cuideachadh ar coimhearsnachdan bho Órdachadh ýrean mara.

Tha a bhith a' tuigsinn nan cothroman sin an urra ri mar a ný sinn ullachadh, a riaghlas agus mar a chleachdas sinn ar nÓdar agus ar n-Órainneachdan. Faigh tuilleadh a-mach aig A' cuideachadh nÓdar gus cuideachadh a thoirt dhut.

English version

Uibhist a Deas ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Lasachadh

Mar a tha ar n-obair-nÓdair agus ar cruthan-týre a' l¨ghdachadh na tha sinn a' cur ri atharrachadh gnÓth-shýde.Last updated on Thursday 10th May 2012 at 15:27 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo