. Eaconamaidh - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Atharrachadh gnÓth-shýde - buaidh air an eaconamaidh

Bheir atharrachadh gnÓth-shýde buaidh mh˛r chudromach air sluagh is týr na h-Alba, a' teannachadh an eaconamaidh, an t-s˛isealtais agus nan Órainneachdan nÓdarra is togte. Tha buannachdan m˛ra s˛isealta, eaconamach is Órainneachdail ri fhaighinn bho bhith a' dŔiligeadh ris gu trÓth gus a' bhuaidh a l¨ghdachadh agus a bhith ullaichte airson atharrachaidhean trÓtha.

Tha an dualchas nÓdarra cudromach dha-rýribh dha m˛ran roinnean ann an eaconamaidh na h-Alba. Bidh sinn a' cuideachadh daoine ann a bhith a' tuigsinn mar a tha an Órainneachd nÓdarra an-drÓsta a' cur taic ri ar tŔarainteachd eaconamach, agus a' co-obrachadh le feadhainn eile gus d˛ighean seasmhach a leasachadh airson a cleachdadh san Óm ri teachd.

Tha FrŔam Freagarrachaidh Atharrachadh GnÓth-shýde na h-Alba external site a' suidheachadh d˛igh-obrachaidh co-˛rdanaichte gus cuideachadh le bhith a' dŔanamh cinnteach gu bheil Alba cho s¨bailte 's a ghabhas mu choinneamh buaidh atharrachadh gnÓth-shýde san Óm ri teachd. Leis an dealbhachadh ceart suidhichte faodar cosgaisean atharrachadh gnÓth-shýde a chumail cho ýosal 's a ghabhas, agus faodar cothroman ¨ra a ghabhail.

Tha d¨il gun toir atharrachadh gnÓth-shýde ann an Alba buaidh dhýreach aig iomadh ýre thairis air raon de dhiofar roinnean, chleachdaidhean agus riaghladh fearainn air feadh na d¨thcha.

Thairis air a' chuid mh˛r de dh'Alba thathas a' clÓradh seusanan fęis nas fhaide agus dh'fhaodadh seo iomairtean ¨ra tuathanais a bhrosnachadh fhad 's a dh'fhaodadh cuid de na d˛ighean a th' ann a dhol sýos. Dh'fhaodadh gun Ŕireadh iarrtas meudaichte airson barran bidhe is neo-bhidhe, a' gabhail a-steach barran bith-l¨tha, agus chuireadh seo tuilleadh teanntachd air an talamh.

'S d˛cha gum bi e doirbh smachd fhaighinn air galaran mar gaiseadh a' bhuntÓta agus gum fÓs plÓighean neo-dh¨thchasach agus galaran bheathaichean nas bitheanta. Thaárannsachadh external site a chaidh a dhŔanamh o chionn ghoirid a' sealltainn gum bi na prýomh ghnŔithean chraobhan a th' againn fhathast freagarrach ann an Alba.

á

á

English versionLast updated on Wednesday 10th July 2013 at 09:41 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo